Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Hoàng Tuấn Hảo
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Hoàng Tuấn Hảo
Đơn vị : Bộ môn An toàn thông tin
Chức vụ : Giáo viên
Học hàm : GVC
Học vị : TS
Email : haohthtạigmail
Mô tả

Giới thiệu về Hoàng Tuấn Hảo

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search