GVC TS Nguyễn Thị Hiền

Second slide

 • Chức vụ: Giáo viên
 • Đơn vị: Bộ môn Công nghệ phần mềm
 • Học hàm: GVC
 • Học vị: TS
 • Email: nguyenthihienqn@gmail.com

Thông tin cá nhân

EDUCATION BACKGROUND

 • 2007 – 2014: PhD candidate in Computer Science (Major: Evolution Computation) –Department of Information Technology - Military Technical Academy - Hanoi, Vietnam.
 • 2004-2007: Dept. of Information Technology, Military Technical Academy, HanoiVietnam (lecturer).
 • 2002 - 2004: Master in Information Technology (Major: cryptography) - College of Technology  - Vietnam National University, Hanoi, Vietnam.
 • 2000 – 2002: Centre of Applied Informatics, Hanoi University of Science - Vietnam National University, Hanoi, Vietnam.
 • 1996-2000: B.Sc. in Applied Mathematics and Informatics  - Hanoi University of Science - Vietnam National University, Hanoi, Vietnam.
 • 1993 - 1996: Math Gifted Class, Cam Pha High School, Quang Ninh -Vietnam.


FOREIGN LANGUAGE CAPABILITY

 • Vietnamese: native
 • English: Sufficient

TEACHING EXPERIMENTS

Course title: Fundamental of Computing, Basic of Java, Object Oriented Programming using C++, Algorithms, Software Project Management.

PROFESSIONAL CAREER AND SCIENTIFIC ACTIVITIES

 • 2007 - present: Webmaster of Evolutionary Computation Knowledge Hub. (http://ewh.ieee.org/cmte/ectc)  and NC Group Website (http://ncvmta.org)
 • 2006 - present: Member of The Natural Computation Group at VMTA of which research interests include Evolutionary Computation, Artificial Immune Systems, Data Mining, and Scenario-Based Programming.
 • 2001- 2002: Software developer for EMIS project (Development Environment: Visual Studio 2005 VB.NET) led by Msc. Hoang Quoc Hung - Centre of Applied Informatics at University of Natural Science, Vietnam National University, Hanoi - Vietnam.

RESEARCH INTERESTS

Genetic Programming, Machine Learning, Computational Intelligence.

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1  12560151 Quản lí dự án phần mềm 2 2016 - 2017
2  12222151 1 Đạo đức Nghề nghiệp 2 2016 - 2017
3  12222151 2 Đạo đức Nghề nghiệp 2 2016 - 2017
4 VB2K20_4 Công nghệ phần mềm 2 2016 - 2017
5  12560151 QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM 2 2015 - 2016
6  12222151 Đạo đức Nghề nghiệp 2 2015 - 2016
7  12522151 2 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 2 2015 - 2016
8 2012qldapm Quản lí dự án phần mềm 1 2012 - 2013
9 2012ltcbnth LẬP TRÌNH CƠ BẢN 1 2012 - 2013
10 2012ltjvnth LẬP TRÌNH JAVA 1 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Nguyen Thi Hien, Nguyen Quang Uy, Nguyen Xuan Hoai and Nguyen Thị Quyen, An empirical study of early stopping in genetic programming , Journal of Science and Technology , pp 24-40, 12/2016, [ link]
2. , Nguyen Long, Nguyen Xuan Hung, Nguyen Thi Hien and Bui Thu Lam, A new balanced direction for multi-objective evolutionary algorithms , Research, Development and Application on Information & Communications Technology, E-3(9) , pp 63-73, 8/2016, [ link]
3. , Huong Le Thanh, Luan Tran Van, Hoai Nguyen Xuan and Hien Nguyen Th, Optimizing Genetic Algorithm in Feature Selection for Named Entity Recognition , SoICT 2015 , pp , 11/2015, [ link]
4. , , Learning in Stages: A Layered Learning Approach for Genetic Programming , Proceedings of the 9th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies - 2012 , pp , , [ link]
5. , , Nghiên cứu thử nghiệm các phương pháp chống overfitting cho lập trình gen , Kỷ yếu hội thảo quốc gia về CNTT - Đại Lải, VN, 2008 , pp , , [ link]
6. , , ORDERTREE: A New Test Problem for Genetic Programming , Proceedings of Genetic and Evolutionary Computation (GECCO’2006), ACM Press, USA , pp , , [ link]
7. , , A Study on Genetic Programming with Layered Learning and Incremental Sampling , Proceedings of World Congress on Evolutionary Computation (CEC), IEEE Press, 2011 , pp , , [ link]
8. , , Improving the Generalisation Ability of Genetic Programming with Semantic Similarity based Crossover , Lecture Notes in Computer Science, 2010, Volume 6021/2010, 184-195, DOI: 10.1007/978-3-642-12148-7_16 , pp , , [ link]
9. , , Brief Overview of Population Diversity Measure in Genetic Programming , Proceedings of Third Asian-Pacific Workshop on Genetic Programming (ASPGP'06), Vietnam , pp , , [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ bảo vệ, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu trong hoạt động chính phủ điện tử Nhà nước Hoàng Tuấn Hảo TS. Nguyễn Thị Hiền; TS. Nguyễn Việt Hùng; TS. Phan Việt Anh; TS. Lưu Hồng Dũng; TS. Hà Chí Trung 7/2018
2 Nghiên cứu xây dựng hệ thống lập kế hoạch đảm bảo hậu cần - kỹ thuật cho tác chiến chiến dịch - chiến lược Bộ Nguyễn Long Nguyễn Thị Hiền 12/2017
3 Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin Bộ Lê Đình Sơn Hồ Nhật Quang; Phạm Văn Việt; Nguyễn Thị Hiền; Cao Tuấn Anh; Nguyễn Hữu Nội 12/2016
4 Operational research for green logistics in Vietnam – a UK-Vietnam research collaboration Nghị định thư Bùi Thu Lâm Nguyễn thị Hiền; Hà Trí Chung 2/2016
5 Các phương pháp ngữ nghĩa và thống kê trong học và tối ưu phỏng tiến hóa sinh học Nhà nước Nguyễn Quang Uy Nguyễn Thị Hiền; Phạm Văn Việt 3/2015
6 Nghiên cứu giải quyết một số vấn đề trong lập trình Gene và Hệ miễn dịch nhân tạo Nhà nước Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Hiền 4/2010 Các công trình đã công bố
7 Trí tuệ tính toán: Các kỹ thuật tiến hóa, thích nghi, và dựa trên tri thức Nhà nước Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Hiền 4/2010 Các công trình đang thực hiện

Chia sẻ