GVC TS Nguyễn Mạnh Hùng

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Công nghệ phần mềm
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: manhhungk12@mta.edu.vn

Thông tin cá nhân

Giới thiệu về Nguyễn Mạnh Hùng

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Cấu trúc dữ liệu nâng cao , Quân đội Nhân dân, , 2013

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , , Thuật toán song song tìm tập phổ biến có trong số với một lần duyệt , Hội thảo quốc gia: Những tiến bộ của kỹ thuật máy tính, điện-điện tử, công nghệ thông tin trong khoa học và cuộc sống, ACEIT2012 , pp , , [ link]
2. , , Thuật toán song song song khai phá mẫu phổ biến có trọng số theo chiều dọc , Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông- Hà Nội, 03-04/12/2012 , pp , , [ link]
3. , , Một phương pháp khai phá luật kết hợp hiệu quả trong môi trường phân tán , Journal of Science of HNUE, Vol 56, 2011 , pp , , [ link]
4. , , Fast two-dimensional packet classification using splay tree , Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, Đồng Nai, 2011 , pp , , [ link]
5. , , MỘT SỐ CẢI TIẾN THUẬT TOÁN SONG SONG PHÂN CỤM DỮ LIỆU LỚN, NHIỀU CHIỀU DỰA TRÊN LƯỚI THÍCH NGHI PMAFIA , NHIỀU CHIỀU DỰA TRÊN LƯỚI THÍCH NGHI PMAFIA, Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông, Hưng Yên, 2010 , pp , , [ link]
6. , , Định hướng lựa chọn chuyên ngành trong đào tạo tín chỉ sử dụng thuật toán song song khai phá luật kết hợp , Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông, Biên Hòa, 2009 , pp , , [ link]
7. , , Kiến trúc của hệ thống thông tin dựa trên Ontology - Ontology Based Architecture Information System (OntoSys) , ITMATH06 – HVKTQS, Hà nội, Việt Nam, 2006 , pp , , [ link]
8. , Nguyễn Mạnh Hùng, Thesaurus Implementation in Integrated System of Information Resources (ISIR) , Programming and Computing Software, Volume 30 Issue 4, 2004 , pp , , [ link]
9. , Nguyễn Mạnh Hùng, Описание и использование тезаурусов в информационных системах, подходы и реализация , , pp , , [ link]
10. , Nguyễn Mạnh Hùng, Подходы к описанию и использованию тезаурусов в информационных системах , Нгуен Мань Хунг, Аджиев Алим Сапарович. Труды 5ой Всероссийской научной конференции «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» - RCDL2003, с. 191-200, Санк-Пертербург, Россия, 2003 , pp , , [ link]
11. , Nguyễn Mạnh Hùng, Подход к реализации сложных систем классификации в информационных системах. Реализация подхода на примере классификатора УДК , , pp , , [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ trao đổi dữ liệu tự động thông qua ontology Trường Đỗ Thị Mai Hường Đỗ Thị Mai Hường 10/2013 Các công trình đang thực hiện
2 Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác quản lý kết quả học tập của học viên, sinh viên tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Nhà nước Đỗ Thị Mai Hường Đỗ Thị Mai Hường 10/2013 Các công trình đang thực hiện
3 Xây dựng chuẩn thiết kế các bảng mã danh mục cho cơ sở dữ liệu Nhà nước Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 4/2004 Công trình đang nghiệm thu
4 Mô phỏng các hệ thống kỹ thuật Quân sự Nhà nước Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 4/1998 Công trình đang nghiệm thu

Chia sẻ