GV TS Nguyễn Việt Hùng

Second slide

  • Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn
  • Đơn vị: Bộ môn An toàn thông tin
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: hungnv@lqdtu.edu.vn

Thông tin cá nhân

Tốt nghiệp cử nhân (2006) và cao học (2008) trường Đại học Vật lý kĩ thuật Matxcova chuyên ngành "Máy tính nơron và mạng nơron". Bảo vệ thành công luận án TS năm 2012 tại LB Nga, ngành "Phân tích hệ thống, điều khiển và xử lý thông tin".

Các hướng nghiên cứu chính: Mạng nơron nhân tạo và các ứng dụng; Xử lý ảnh và video; Tính toán song song.

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 VB2K20 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 2 2016 - 2017
2 12559151 PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA PHẦN MỀM 1 2016 - 2017
3 12526151 3 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET) 1 2016 - 2017
4 KSDS15-4 LẬP TRÌNH CƠ BẢN 1 2016 - 2017
5 CDTH17 Đạo đức Nghề nghiệp 1 2016 - 2017
6 2522151 3 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 2 2015 - 2016
7 1522151 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 2 2015 - 2016
8 12559151 PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA PHẦN MỀM 1 2015 - 2016
9 VB2CNTT-K18 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 2 2014 - 2015
10 KSDSK13-13 LẬP TRÌNH CƠ BẢN 1 2014 - 2015
11  1225616 1 MẠNG NEURON 2 2013 - 2014
12 Net2-VB2K16C Phương pháp nghiên cứu IT 1 2013 - 2014
13 Net3-VB2K16D Phương pháp nghiên cứu IT 1 2013 - 2014
14 Net1-VB2K16B Phương pháp nghiên cứu IT 1 2013 - 2014
15 02AW XD-CD12A LẬP TRÌNH CƠ BẢN 1 2013 - 2014

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Нейросетевые алгоритмы решения задач сжатия видео и изображений , LAP LAMBERT Academic Publishing, Нгуен Виет Хунг, 2015

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Ninh Thái Phan và Nguyễn Việt Hùng, Tự động chọn hàm bị loại bỏ trong kiểm thử bản vá khi sử dụng thực thi biểu thức lược bớt , Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin , pp , 18/12/2021, [ link]
2. , Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Việt Hùng và Đặng Thị Mai, Ứng dụng mô hình học sâu kết hợp đặc điểm hình thái trong phát hiện domain sinh bởi DGA botnet , Hội thảo quốc gia lần thứ XXIV: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông , pp , 12/12/2021, [ link]
3. , Nguyễn Mạnh Thiên, Phạm Đăng Khoa, Nguyễn Đức Vượng và Nguyễn Việt Hùng, Nghiên cứu phát triển Framework ứng dụng AI hỗ trợ tự động khai thác lỗ hổng bảo mật , Journal of Science and Technology on Information security , pp , 01/12/2021, [ link]
4. , Andrei Tchernykh, Mikhail Babenko, Bernardo Pulido-Gaytan, Egor Shiryaev, Elena Golimblevskaia, Arutyun Avetisyan, Nguyen Viet Hung and Jorge M Cortés-Mendoza, Cryptographic Primitives Optimization Based on the Concepts of the Residue Number System and Finite Ring Neural Network , International Conference on Optimization and Learning , pp 241-253, 23/06/2021, [ link]
5. , Van Quan Nguyen, Viet Hung Nguyen, Nhien-An Le-Khac and Cao Van Loi, Clustering-Based Deep Autoencoders for Network Anomaly Detection , 7th International Conference on Future Data and Security Engineering , pp 290-303, 01/12/2020, [ link]
6. , Nguyen Minh Tu, Nguyen Viet Hung, Phan Viet Anh, Cao Van Loi and Nathan Shone, Detecting Malware Based on Dynamic Analysis Techniques Using Deep Graph Learning , 7th International Conference on Future Data and Security Engineering , pp 357-378, 01/12/2020, [ link]
7. , Trung Dung Do, Quoc Khanh Nguyen and Viet Hung Nguyen, A multi-scale context encoder for high quality restoration of facial images , 2020 3rd International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR) , pp , 07/10/2020, [ link]
8. , M Babenko, A Tchernykh, E Golimblevskaia, Nguyen Viet Hung and V K Chaurasiya, Computationally secure threshold secret sharing scheme with minimal redundancy , THE 2ND INTERNATIONAL WORKSHOP ON INFORMATION, COMPUTATION, AND CONTROL SYSTEMS FOR DISTRIBUTED ENVIRONMENT , pp 23-32, 07/08/2020, [ link]
9. , Vu Dinh Phai, Phan Huy Dung, Nathan Shone, Tran Nguyen Ngoc, Nguyen Viet Hung and Qi Shi, Behaviour-aware Malware Classification: Dynamic Feature Selection , 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) - 2019 , pp , 26/10/2019, [ link]
10. , Nguyen Viet Hung, Pham Ngoc Dung, Tran Nguyen Ngoc, Vu Dinh Phai and Qi Shi, Malware Detection Based on Directed Multi-Edge Dataflow Graph Representation and Convolutional Neural Network , 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) - 2019 , pp , 25/10/2019, [ link]
11. , Nguyễn Việt Hùng, Quách Danh Ngọc, Phạm Ngọc Dũng và Nguyễn Đức Tuân, Nghiên cứu kỹ thuật biểu diễn file mã độc và mô hình học sâu trong phát hiện mã độc , Hội thảo Quốc gia lần thứ XXII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" , pp , 28/06/2019, [ link]
12. , Nguyen Viet Hung, Nguyen Van Quan, Le Thi Trang Linh and Nathan Shone, Using deep learning models for network scanning detection , 3rd International Conference on Knowledge Engineering and Applications (ICKEA 2018) Moscow, Russian ((Accepted) , pp , 25/06/2018, [ link]
13. , Phai Vu Dinh, Nguyen Viet Hung and Tran Nguyen Ngoc, An Empirical Study of The Impact of DoS, DDoS Attacks on Various Web Servers and Application Servers , Tạp chí An toàn thông tin , pp , 03/05/2018, [ link]
14. , Nguyễn Việt Hùng, ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO TRONG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG DỰA VÀO TẦN SUẤT LỜI GỌI HỆ THỐNG VỚI BỘ DỮ LIỆU ADFA-LD , Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông - Số 10 (06-2017) , pp 18-25, 01/11/2017, [ link]
15. , Nguyễn Việt Hùng và Nguyễn Văn Quân, Tấn công mạng sử dụng các thiết bị IoT , Hội thảo khoa học về An toàn thông tin - Trung tâm 2 - Cục Công nghệ thông tin , pp 153-159, 6/2017, [ link]
16. , Nguyen Viet Hung và Dang Thi Mai, Thử nghiệm thuật toán mạng nơron nhân tạo trong phát hiện xâm nhập mạng với bộ dữ liệu ADFA-LD , Một số vấn đề chọn lọc về an toàn an ninh thông tin , pp , 28/11/2016, [ link]
17. , Nguyen Viet Hung and Dang Thi Mai, Application of Newton methods in the reduction of the problem of optimal control of a boundary value problem , IOSR Journal of Computer Engineering , pp 110-115, 15/06/2016, [ link]
18. , Нгуен Виет Хунг, Применение нейронных сетей в системе обнаружения атак на примере базы данных ADFA-LD , Научная конференция «нейрокомпьютеры и их применение» , pp 88-90, 15/03/2016, [ link]
19. , Нгуен Виет Хунг, Применение нейронных сетей в системе обнаружения DDos-ATAK , Вьетнамо-российская международная научная конференция 2015г , pp , 03/04/2015, [ link]
20. , Нгуен Вьет Хунг and Ле Мань Ха, Применение нейросетевого алгоритма в задаче обнаружения атак типа «отказ в обслуживании» , всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение» Москва – 2015 , pp , 15/03/2015, [ link]
21. , Nguyen Viet Hung and Dang Thi Mai, The Minimum Total Heating Lander By The Maximum Principle Pontryagin , Journal of Engineering Research and Applications , pp 77-80, 01/12/2014, [ link]
22. , Nguyễn Việt Hùng và Vi Bảo Ngọc, Phương pháp song song hóa thuật toán tìm kiếm vector chuyển động trong mã hóa video với công nghệ CUDA , Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự , pp , 01/12/2013, [ link]
23. , Trần Nguyên Ngọc và Nguyễn Việt Hùng, Tấn công từ chối dịch vụ phân tán và các giải pháp phòng chống , , pp , 01/10/2013, [ link]
24. , Nguyễn Việt Hùng và Trần Nguyên Ngọc, Ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong phát hiện tấn công từ chối dịch vụ phân tán , Tạp chí khoa học và kỹ thuật số 1 - HVKTQS , pp , 01/10/2012, [ link]
25. , Нгуен Виет Хунг và Муравьев А.В, Применение нейросетевого алгоритма в задаче компенсации движения в видео кодировании при помощи технологии NVIDIA CUDA , Журнал «Нейросетевые технологии» в журнале «Информационные технологии» №5, 2012 , pp 76-78, 01/05/2012, [ link]
26. , Нгуен Виет Хунг, Сжатие изображения с использованием сети Кохонена при помощи технологии NVIDIA CUDA , Всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение». Москва – 2012 , pp , 10/03/2012, [ link]
27. , Нгуен Виет Хунг and Муравьев А.В, Реализация нейросетевого алгоритма компенсации движения в видео кодировании с использованием технологии NVIDIA CUDA , Всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение» , pp , 10/03/2012, [ link]
28. , Нгуен Виет Хунг, Применение нейросетевых методов слияния данных в задаче экстраполяции функций с аппаратной поддержкой вычислений , XIV всероссийская научно-техническая конференция «Нейроинформатика-2012» , pp 82-91, 05/01/2012, [ link]
29. , Нгуен Виет Хунг, Сжатие изображения с использованием нейронной сети в преобразованном пространстве , Журнал «Нейросетевые технологии» в журнале «Информационные технологии» , pp , 01/01/2012, [ link]
30. , Нгуен Виет Хунг, Применение нейронных сетей для нахождения вектора движения в задаче кодирования видеопоследовательности со стандартом H.264/AVC , Конференции МФТИ «Проблемы фундаментальных и прикладных естественных и технических наук в современном информационном обществе» , pp , 29/11/2011, [ link]
31. , Нгуен Виет Хунг, Нейросетевой алгоритм для решения задачи компенсации движения в видеопоследовательностях со стандартом H264/AVC , Журнал «Информатизация и Связь» , pp , 01/06/2011, [ link]
32. , Нгуен Виет Хунг, Сжатие изображения с использованием нейронной сети в преобразованном пространстве. , IX всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение». Москва , pp , 10/03/2011, [ link]
33. , Аляутдинов М.А., Коробкова С.В. and Нгуен Виет Хунг, Оптимальные пакеты программ обработки изображений для вычислительных систем на базе процессоров NVIDIA , Научно-практической конференции «Вычисления с использованием графических процессоров в молекулярной биологии и биоинформатике» , pp , 05/05/2010, [ link]
34. , Нгуен Виет Хунг and Скоринов Д.А, Объединение нескольких нейронных сетей в задачах экстраполяции функций , Конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» , pp , 26/11/2007, [ link]
35. , Нгуен Виет Хунг, Слияние данных в задаче экстраполяции функции , Нейрокомпьютеры: разработка, применение , pp , 01/09/2007, [ link]
36. , Нгуен Виет Хунг, Решение задачи коммивояжера с использованием сети Кохонена , 49-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» , pp , 27/11/2006, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu, đánh giá công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT trên thế giới và đề xuất khả năng chuyển giao vào Việt Nam Nhà nước Trần Nguyên Ngọc Trần Nguyên Ngọc; Nguyễn Việt Hùng; Cao Văn Lợi; Vũ Đình Phái; Phan Việt Anh; Nguyễn Hữu Nội 1/2020
2 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý an toàn văn bằng, chứng chỉ trong nhà trường Quân đội Ngành Nguyễn Việt Hùng Nguyễn Duy Tùng Khánh 5/2019
3 Nghiên cứu kỹ thuật biểu diễn và thuật toán phát hiện mã độc trên một số dòng thiết bị IoT Trường Nguyễn Việt Hùng Nguyễn Văn Quân 12/2018
4 Phân tích và phát hiện mã độc sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo Nhà nước Trần Nguyên Ngọc Nguyễn Việt Hùng; Cao Văn Lợi; Vũ Đình Phái; Phan Việt Anh; Nguyễn Hữu Nội 8/2018 Đề tài tài trợ bởi ngân hàng thế giới thông qua quỹ FIRST Bộ KH&CN
5 A UK-Vietnam research collaboration on smart cyber-attack detection and mitigation in critical network infrastructure Nghị định thư Trần Nguyên Ngọc Bùi Thu Lâm; Nguyễn Việt Hùng; Vũ Đình Phái 3/2017 Đề tài do quỹ Newton Fund tài trợ
6 Xây dựng hệ thống cập nhật, phân loại, quản lý danh sách thư điện tử tại Việt Nam Bộ Nguyễn Đức Tuân Nguyễn Việt Hùng 6/2016
7 Nghiên cứu, phát triển thuật toán thời gian thực tìm kiếm vector chuyển động trong video sử dụng công nghệ CUDA Trường Nguyễn Việt Hùng Nguyễn Việt Hùng; Vi Bảo Ngọc 12/2013 Xuất sắc

Chia sẻ