GVC TS Chu Thị Hường

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Hệ thống thông tin
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: huongktqs@yahoo.com

Thông tin cá nhân

- Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà nội năm 2002

- Thạc sỹ năm 2006 tại HV

- Tham gia giảng dạy từ 9/2002 tại BM HTTT

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 12323151-TH12 CÔNG NGHỆ WEB 2 2015 - 2016
2 1232615 1 CƠ SỞ DỮ LIỆU 1 2014 - 2015
3 AptechK5 LẬP TRÌNH CƠ BẢN 2 2013 - 2014
4 12323151 CÔNG NGHỆ WEB 2 2013 - 2014
5 12371151 1,2 THỰC TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU 1 2013 - 2014
6 CDTH14A-CDTH14B NHẬP MÔN HTML VÀ THIẾT KẾ WEB 1 2013 - 2014
7 HTTT8 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2 2012 - 2013
8 11 Thực tập cơ sở dữ liệu 1 2012 - 2013
9 10 Cơ sở dữ liệu 1 2012 - 2013
10 9 Phân tích và thiết kế hệ thống - System analysis and design 1 2012 - 2013
11 HDT Phân tích và thiết kế hệ thống - System analysis and design 1 2012 - 2013
12 WEB Công nghệ WEB 1 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Tin học đại cương , QĐND, Chu Thị Hường and Lê Quang Hào, 2012

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Thi Huong Chu, Quang Uy Nguyen and Michael O’Neill, Semantic tournament selection for genetic programming based on statistical analysis of error vectors , Information Sciences , pp 15, 28/2/2018, [ link]
2. , Thi Huong Chu and Quang Uy Nguyen, Reducing code bloat in Genetic Programming based on subtree substituting technique , IES2016 , pp 8, 11/2017, [ link]
3. , Van Loi Cao, Miguel Nicolau and James McDermott, A Hybrid Autoencoder and Density Estimation Model for Anomaly Detection , Parallel Problem Solving from Nature – PPSN XIV , pp 717-726, 23/10/2016, [ link]
4. , Thi Huong Chu, Quang Uy Nguyen and Michael O'Neill, Tournament Selection Based on Statistical Test in Genetic Programming , Parallel Problem Solving from Nature 2016 - PPSN2016 , pp , 09/2016, [ link]
5. , Thi Thu Huong Dinh; Thi Huong Chu; Quang Uy Nguyen, Transfer learning in genetic programming , Evolutionary Computation (CEC), 2015 IEEE Congress on Year: 2015 , pp , , [ link]
6. , Thi Huong Chu; Quang Uy Nguyen, A new implementation to speed up Genetic Programmin , g, Computing & Communication Technologies - Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF), 2015 IEEE RIVF International Conference on year 2015 , pp , , [ link]
7. , Thi Anh Le; Thi Huong Chu; Quang Uy Nguyen; Xuan Hoai Nguyen, Malware Detection using Genetic Programming , Computational Intelligence for Security and Defense Applications (CISDA), 2014 Seventh IEEE Symposium on year 2014 , pp , , [ link]
8. , Anh Pham Tuan, Huong Chu Thi, Quan Nguyen Hoang, Uy Nguyen Quang, Hoai Nguyen Xuan, Truong Nguyen Van, Phishing Attacks detection using Gennetic Programming with features selection , Journal of Science and Technology, ISSN: 1859-2171 , pp , , [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay Trường Hoa Tất Thắng 12/2015
2 Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay Trường Hoa Tất Thắng Hoa Tất Thắng; Chu Thị Hường; Nguyễn Văn Quân; Nguyễn Văn Giang 11/2015

Chia sẻ