Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET)

- Mô tả nội dung môn học:

 Giới thiệu các kiến thức cơ bản về công nghệ DotNet và ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C#, các cấu trúc dữ liệu cơ bản và các cấu trúc dữ liệu tổng quát nâng cao trong C#. Các kỹ thuật và phương pháp phát triển ứng dụng trên Windows Form và ứng dụng CSDL.

Mã lớp môn học: CDTH15

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
CDTH15 Nguyễn Quốc Khánh 01/03/2015 22/05/2015 H5-312 Vấn đáp 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về