Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN

- Mô tả nội dung môn học:

- Cách thức lập trình

- Sử dụng ngôn ngữ lập trình C minh họa lập trình

Mã lớp môn học: CDTH 16

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
CDTH 16 Nguyễn Quốc Khánh 01/03/2015 22/05/2015 H5-509 Vấn đáp 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: link

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về