Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

- Mô tả nội dung môn học:

Cung cấp những kiến thức cơ bản về:
• Software Project Management
• Software project planning
• Estimation
• Project schedules
• Risk management
• Reviews and Requirements
• Design and Programming and Software testing
• Understanding change and management and leadership
• Managing an outsourced project process improvement
• Process improvement
• Software quality
 

Mã lớp môn học: 77AW

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
77AW Nguyễn Quốc Khánh 18/01/2016 21/03/2016 H5416 Vấn đáp 01/04/2016 H5416
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về