Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET)

- Mô tả nội dung môn học:

 Giới thiệu các kiến thức cơ bản về công nghệ DotNet và ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C#, các cấu trúc dữ liệu cơ bản và các cấu trúc dữ liệu tổng quát nâng cao trong C#. Các kỹ thuật và phương pháp phát triển ứng dụng trên Windows Form và ứng dụng CSDL.

Mã lớp môn học: 77CX

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
77CX Nguyễn Quốc Khánh 21/01/2016 12/05/2016 S11618 Vấn đáp 02/06/2016 S11618
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về