Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: CÔNG NGHỆ LẬP TRÌNH TÍCH HỢP

- Mô tả nội dung môn học:

Tổng quan về hệ thống Công nghệ lập trình tích hợp, bản chất của các công nghệ tích hợp các hệ thống trong các phạm vi khác nhau. Các phương pháp thiết kế, xây dựng các thành phần trong hệ thống tích hợp. Các định dạng dữ liệu sử dụng trong tích hợp hệ thống. 

Mã lớp môn học: 77CZ

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
77CZ Nguyễn Quốc Khánh 19/01/2016 17/05/2016 H3513 Viết 30/05/2016 H3513
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: link

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về