Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: Công nghệ lập trình tích hợp

- Mô tả nội dung môn học:

 Môn học tập trung vào việc cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ kịch bản, cách tích hợp ngôn ngữ kịch bản vào Website, cách tổ chức và tích hợp dữ liệu sử dụng xml. Đồng thời môn học cung cấp cho sinh viên những kiến  thức cơ bản về lập trình mạng và lập trình phân tán sử dung công nghệ Java.   

Mã lớp môn học: TH12A

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
TH12A Nguyễn Quốc Khánh 15/08/2016 02/12/2016 Vấn đáp 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về