Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: Ngôn ngữ lập trình 2

- Mô tả nội dung môn học:

 Đây là môn học giới thiệu các ngôn ngữ lập trình bậc cao với kỹ thuật đồ họa. Sinh viên được phép lựa chọn 1 ngôn ngữ cụ thể

Lập trình Dotnet (Visual C#.NET), Visual Basic, Visual C ++
Lập trình Foxpro, và Visual Foxpro

Mã lớp môn học: TH13B

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
TH13B Nguyễn Quốc Khánh 15/08/2016 15/06/2017 Vấn đáp 01/01/1753
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về