Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: THỰC TẬP NHÓM CNTT

- Mô tả nội dung môn học:

Học phần thực tập này yêu cầu sinh viên phải thực hiện một dự án CNTT theo nhóm. Các đề tài nhóm sẽ được đưa ra bởi các giáo viên phụ trách hoặc do các sinh viên đề xuất (sau khi đã thảo luận với giáo viên). Đến thời hạn, sinh viên phải nộp báo cáo về kết quả thực hiện đề tài của nhóm mình.   

Mã lớp môn học: TH13

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
TH13 Nguyễn Quốc Khánh 10/02/2017 15/06/2017 Vấn đáp 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về