Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: Công nghệ phần mềm

- Mô tả nội dung môn học:

 Công nghệ phần mềm

Mã lớp môn học: KTPM 28A

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
KTPM 28A Nguyễn Quốc Khánh 10/02/2017 15/06/2017 Viết 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: link

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về