Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: Mô hình hóa phần mềm nâng cao

- Mô tả nội dung môn học:

 - Về kiến thức: Học phần cung cấp những kiến thức về mô hình hóa và lý thuyết phân tích phục vụ cho lĩnh vực phát triển phần mềm. Học viên sau khi học có khả năng phân tích và mô hình hóa những phần mềm có độ phức tạp bất kỳ, nắm bắt được các phương pháp mô hình hóa phổ biến

- Về kỹ năng: Học viên sẽ nắm bắt và sử dụng thành thạo các phương pháp và các công cụ mô hình hóa và phân tích trong hoạt động phát triển phần mềm.

Mã lớp môn học: KTPM28A

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
KTPM28A Nguyễn Quốc Khánh 10/02/2017 15/06/2017 Vấn đáp 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về