GV TS Nguyễn Quốc Khánh

Second slide

  • Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn
  • Đơn vị: Bộ môn Công nghệ phần mềm
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: khanh29bk@mta.edu.vn

Thông tin cá nhân

Nguyen Quoc Khanh graduated in software engineering and computer networks at Moscow State Institute of Radio-engineering Electronics and Automation in 2009. He received the Ph.D. degree in Software for computers, complexes and networks from the Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, in 2014. His research interests include software engineering, service-oriented architecture, design patterns, batch composition of web services

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 KTPM14 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 2 2016 - 2017
2 TDH14 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 2 2016 - 2017
3 TH13 THỰC TẬP NHÓM CNTT 2 2016 - 2017
4 KTPM 28A Công nghệ phần mềm 2 2016 - 2017
5 KTPM28A Mô hình hóa phần mềm nâng cao 2 2016 - 2017
6 TH12A Công nghệ lập trình tích hợp 1 2016 - 2017
7 TH12B Công nghệ lập trình tích hợp 1 2016 - 2017
8 TH13B Ngôn ngữ lập trình 2 1 2016 - 2017
9 77AW QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM 2 2015 - 2016
10 77CX NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET) 2 2015 - 2016
11 77CZ CÔNG NGHỆ LẬP TRÌNH TÍCH HỢP 2 2015 - 2016
12 CDTH15 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET) 2 2014 - 2015
13 CDTH 16 LẬP TRÌNH CƠ BẢN 2 2014 - 2015

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Lập trình Java cơ bản , NXB Quân đội, Phan Nguyên Hải, Nguyễn Việt Hùng, Phạm Văn Việt, Nguyễn Quốc Khánh, Trần Hữu Phi, 2017
2., Композиция пакета веб-сервисов в cервис-ориентированной архитектурe (Batch composition of web services in Service Oriented Architecture) , Lambert Academic Publishing, Nguyen Quoc Khanh and Nikolai Nikolaevich Ivanov, 2015

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Tu Minh Nguyen, Khanh Quoc Nguyen, Kotani Kazunori, Prarinya Siritanawan, Facial expressions recognition techniques applying in discriminating genuine and fake smiles from a sequence of images , The 11th IEEE International Conference On Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019) , pp , 6/2019, [ link]
2. , Nguyen Quoc Khanh, Cao Tuan Anh, Efficient string searching algorithm based on combination of hash function and binary search tree in the application of building a thesis anti-plagiarism system , International Journal of Computer Application , pp 54-63, 15/07/2017, [ link]
3. , Nguyễn Quốc Khánh, Bùi Thu Lâm, Cao Tuấn Anh, Nghiên cứu thuật toán so khớp văn bản, ứng dụng trong xây dựng hệ thống quản lý và chống sao chép luận văn , Hội nghị Khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XI năm 2015 , pp 1-6, 15/11/2015, [ link]
4. , Bùi Thu Lâm, Nguyễn Quốc Khánh, Ứng dụng công nghệ đồ họa 3D phục vụ thiết kế các sản phẩm mô phỏng trong huấn luyện tác chiến điện tử , Hội thảo khoa học Nghiên cứu và ứng dụng mô phỏng trong huấn luyện tác chiến điện tử, cục Tác chiến điện tử, Bộ tổng tham mưu. – Hà Nội, 2015. – Tr. 54-65 , pp , , [ link]
5. , Nguyen Quoc Khanh, Nick Ivanov, Web services sharing in batch service composition , International Journal of Computer Application (JICA). – 2014. – Vol. 1, № 4. – P. 208–219 , pp , , [ link]
6. , Нгуен Куок Хань, Н.Н. Иванов, Алгоритмы построения расписания обработки на элементарном сервисе в задаче пакетной композиции сервисов , Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – С. 25–34 , pp , , [ link]
7. , Нгуен Куок Хань, Н.Н. Иванов, Задача композиции веб сервисов при пакетном запросе , Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6. – С. 1–8 , pp , , [ link]
8. , Нгуен Куок Хань, Архитектура учебной виртуальной лаборатории как расширение системы PACS , Актуальные проблемы экономики, управления, образования и права: материалы VII Международной научно-практической конференции, Коломна, Россия, 30 ноября 2012 г. – Коломна, 2012. – С. 117–123 , pp , , [ link]
9. , Nguyen Quoc Khanh, Nick Ivanov, Extension of picture archiving and communication system on the base of SOA , Journal of Information and Communication Technology (JICT). – 2013. – Vol. 3, № 1. – P. 32–42 , pp , , [ link]
10. , Нгуен Куок Хань, Н.Н. Иванов, Архитектура виртуальной обучающей лаборатории, интегрированной с системой архивации и передачи изображений (PACS) , интегрированной с системой PACS , Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4. – С. 1–8 , pp , , [ link]
11. , Нгуен Куок Хань, Новые компоненты консилиум и консультант в системе архивации и передачи изображений PACS , Современные информационные компьютерные технологии mcIT-2013: материалы научно-практической конференции, Гродно, Беларусь, 22–25 апреля 2013 г. – Гродно, 2013. – С. 47–50 , pp , , [ link]
12. , Нгуен Куок Хань, Расширение системы PACS архивации и передачи изображений методами архитектуры СОА , Нейрокомпьютеры: разработка, применение. – 2013. – № 4. – С. 48–54 , pp , , [ link]
13. , Нгуен Куок Хань, Учебная виртуальная лаборатория на основе новых компонент системы PACS и СОА-подхода , Алгоритмические и программные средства в информационных технологиях, радиоэлектронике и телекоммуникациях: материалы I Международной научно-технической конференции, Тольятти, Россия, январь 2013 г. – Тольятти, 2013. – С. 194–200 , pp , , [ link]
14. , Нгуен Куок Хань, Модуль обмена информации экспертами в расширенной системе архивации и передачи изображения , Компьютерные системы и сети: материалы 48-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, Беларусь, 7–11 мая 2012 г. – Минск, 2012. – С. 15–16 , pp , , [ link]
15. , Нгуен Куок Хань, Модель обеспечения безопасности для расширенной системы архивации и передачи изображений на основе СОА , Актуальные вопросы современной информатики: материалы Международной заочной научно-практической конференции, Коломна, Россия, 11–15 апреля 2012 г. – Коломна, 2012. – С. 113–116 , pp , , [ link]
16. , Нгуен Куок Хань, Методы интеграции модуля тестирования знаний в автоматизированную систему управления учреждением высшего образования , Содружество наук. Барановичи-2012: материалы Международной научно-практической конференции, Беларусь, 2012. – С. 108–115 , pp , , [ link]
17. , Нгуен Куок Хань, Сервисы удаленной обработки биомедицинских изображений , Информационные технологии и системы (ИТС 2011): материалы Международной научной конференции, Минск, Беларусь, 26 ноября 2011 г. – Минск, 2011. – С. 218–219 , pp , , [ link]
18. , Нгуен Куок Хань, Security requirements for SOA on the base of security standards of Web-service , Proceedings of the International Conference on Pattern recognition and information processing (PRIP'2011), May 18–20, 2011, Minsk, Belarus. – Minsk, 2011. – P. 280–282 , pp , , [ link]
19. , Нгуен Куок Хань, Основные фазы проектирования системы сервисно-ориентированной архитектуры , Содружество наук. Барановичи-2011: материалы VII Международной научно-практической конференции, Барановичи, Беларусь, 19–20 мая 2011 г. – Барановичи, 2011. – С. 144–145 , pp , , [ link]
20. , Нгуен Куок Хань, Вопросы построения интегрированной системы на основе принципов сервис-ориентированной архитектуры , Доклады БГУИР. – 2011. – № 3(57). – С. 63–66 , pp , , [ link]
21. , Nguyen Quoc Khanh, Problems in machine control knowledge and possible methods of test assessment , Junior researchers conference European and national dimension in research. – 2011. – Vol. 2, № 1. – P. 18–26 , pp , , [ link]
22. , Нгуен Куок Хань, Нгуен Чунг Тин, Автоматическая генерация контрольных мероприятий учебного плана в группах путем импорта учебного плана в системе Деканат , Теоретические вопросы вычислительной техники и программного обеспечения. – 2008. – № 1. – С. 24–37 , pp , , [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu giải pháp tích hợp các hệ thống thông tin rời rạc thành hệ thống đồng nhất trên nền tảng kiến trúc hướng dịch vụ trong hệ thống các nhà trường Quân đội Ngành Nguyễn Quốc Khánh 3/2019
2 Nghiên cứu thuật toán so khớp văn bản, ứng dụng trong xây dựng hệ thống quản lý và chống sao chép luận văn Trường Nguyễn Quốc Khánh Nguyễn Quốc Khánh; Cao Tuấn Anh 9/2016
3 NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN SO KHỚP VĂN BẢN, ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ CHỐNG SAO CHÉP LUẬN VĂN Trường Nguyễn Quốc Khánh Nguyễn Quốc Khánh; Cao Tuấn Anh 10/2015

Chia sẻ