GV TS Vũ Anh Mỹ

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Toán
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: anhmy7284@gmail.com

Thông tin cá nhân

Đã hoàn thành NCS tại Brunei

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 01AF-Khoa 54D GIẢI TÍCH I 2 2018 - 2019
2 01AF-Khoa 54C GIẢI TÍCH I 2 2018 - 2019
3 12102 151 2 GIẢI TÍCH II 2 2017 - 2018
4 12102151 4 GIẢI TÍCH II 2 2017 - 2018
5 12102151 5 GIẢI TÍCH II 2 2017 - 2018
6 12101151 4 GIẢI TÍCH I 1 2017 - 2018
7 XD-CD11B GIẢI TÍCH 1 2012 - 2013
8 CK-CDT11B GIẢI TÍCH 1 2012 - 2013
9 DKNN47-1 GIẢI TÍCH 2 2 2011 - 2012

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Hàm biến phức và các phép biến đổi , Nhà Xuất Bản quân đội nhân dân, Phạm Tiến Dũng, Vũ Anh Mỹ, Nguyễn Hồng Nam, Bùi Quốc Hưng và Bùi Văn Định, 2017

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Hy Đức Mạnh, Vũ Anh Mỹ, Nguyễn Hồng Nam, Tạ Ngọc Ánh and Bùi Văn Định, Optimization in an asymmetric Lanchester (n,1) model , Journal of Defense Modeling and Simulation , pp 10, 01/01/2020, [ link]
2. , Nguyễn Hồng Nam, Hy Đức Mạnh và Vũ Anh Mỹ, Tối ưu hóa trong mô hình chống khủng bố bất đối xứng Lanchester (2,1) , Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự , pp 9, 01/11/2018, [ link]
3. , Vũ Anh Mỹ and Victor Didenko, Critical angles of the Nystrom method for the double layer potential equations , East Asian Journal on Applied Mathematics , pp 194-210, 2/2018, [ link]
4. , Victor Didenko and Anh My Vu, Spline Galerkin Methods for the Double Layer Potential Equations on Contours with Corners , Operator Theory: Advances and Applications Recent trends in operator theory partial differential equations , pp 129-144, 4/2017, [ link]
5. , Victor Didenko, Tao Tang and Anh My Vu, Spline Galerkin methods for the Sherman–Lauricella equation on contours with corners , SIAM Journal on Numerical Analysis , pp 2752–2770, 12/2015, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Phương pháp Galerkin dựa trên splines cho phương trình thế vị hai lớp trên đường cong có góc Trường Vũ Anh Mỹ Vũ Anh Mỹ 2/2017 Bài báo đăng trong tập san khoa học quốc tế và báo cáo đề tài.

Chia sẻ