Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: Trí tuệ nhân tạo

- Mô tả nội dung môn học:

Điều kiện tiên quyết: Các môn cơ sở ngành
Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu các kiến thức nhập môn về AI
- Các thuật toán tìm kiếm heuristics
- Biểu diễn tri thức 
- Kỹ thuật suy diễn
- Các ngôn ngữ dùng cho AI 
- Lý thuyết trò chơi
- Hệ chuyên gia
- Kỹ thuật tìm đường cho robots 
- Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiện trong quá trình học

Mã lớp môn học: 2012tnnttnt

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
2012tnnttnt Trần Nguyên Ngọc 01/08/2012 01/08/2013 Viết 07/08/2013
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về