GVC TS Ngô Hữu Phúc

Second slide

  • Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn
  • Đơn vị: Bộ môn Khoa học máy tính
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: ngohuuphuc76@gmail.com

Thông tin cá nhân

Giới thiệu về Ngô Hữu Phúc

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 02BK TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 1 2016 - 2017
2 1220588-27B-HN Trí tuệ nhân tạo 2 2015 - 2016
3 1220588-K27B-CS Trí tuệ nhân tạo 2 2015 - 2016
4 1220388-K27A-CS Nén dữ liệu 2 2015 - 2016
5 1220688-K27A-CS Lý thuyết nhận dạng 2 2015 - 2016
6 1220688-K27A-HN Lý thuyết nhận dạng 2 2015 - 2016
7 2012Damnr ĐỒ ÁN MẠNG NƠRON 2 2012 - 2013
8 2012mnrnhp Mạng Nơron - Neural networks 1 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Ngô Hữu Phúc, Vi Bảo Ngọc, Nguyễn Viết Học và Đoàn Văn Hòa, Ứng dụng mô hình Skip-thought giải quyết bài toán tìm kiếm câu đồng nghĩa trong văn bản , Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự , pp 6, 10/04/2019, [ link]
2. , Ngô Hữu Phúc, Vi Bảo Ngọc, Nguyễn Chí Công, Nguyễn Mạnh Trường và Nguyễn Văn Lai, Phương pháp đánh giá độ tương tự ngữ nghĩa giữa các căn bản Tiếng Việt dựa trên mô hình Word2Vec , Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự , pp , 12/2018, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Tìm kiếm Công nghệ mô phỏng Huấn luyện tác chiến cấp Chiến thuật Nhà nước Nguyễn Trung Kiên Lê Kỳ Nam; Mai Quang Huy; Lê Anh; Nguyễn Thế Long; Trần Sơn Ninh; Nguyễn Hồng Nam; Vương Anh Tuấn; Nguyễn Thị Lan; Lê Văn Hải 12/2017
2 Nghiên cứu kỹ thuật trích rút đặc trưng đối tượng ảnh mẫu biểu và ứng dụng trong mô hình kiểm phiếu bầu cử không có số dư Trường Ngô Hữu Phúc 2/2016 - Đã triển khai và nghiệm thu tại Văn phòng Trung ương Đảng và sử dụng trong Lấy ý kiến của Hội nghị Trung ương trong đầu năm 2016.

Chia sẻ