GVC TS Trần Hồng Quang

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn An toàn thông tin
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: quangth@mta.edu.vn

Thông tin cá nhân

Giới thiệu về Trần Hồng Quang

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 MMT8_NET16 Thiết kế mạng – Network Design 1 2013 - 2014
2 VB2 - TH16D - QKTD Xây dựng,quản trị và bảo trì hệ thống 2 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., An ninh mạng hệ thống mạng máy tính , , Nguyễn Hiếu Minh, Trần Hồng Quang, Cao Văn Lợi, Ta Minh Thanh, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Đức Thiện, 2010

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Nguyễn Thiện Luận, Trần Hồng Quang, Phương pháp biến đổi Topology ứng dụng tronglượng giá an ninh mạng , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Số 148, Học viện Kỹ thuật Quân sự, ISSN 1859-0209, pp 26-34. , pp , 2012, [ link]
2. , Nguyễn Thiện Luận, Trần Hồng Quang, Một phương pháp lượng giá an ninh máy tính , Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà nội, ISSN 0866-8612, pp 174-180. , pp , 2007, [ link]
3. , Nguyễn Thiện Luận, Trần Hồng Quang, Phương pháp phân đoạn khi ra quyết định nhằm nâng cao độ chính xác trong lượng giá mức độ an ninh mạng , Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ISSN 1813-9663, pp 377-385. , pp , 2006, [ link]
4. , Nguyễn Thiện Luận, Trần Hồng Quang, Vũ Hoài Nam, Một phương pháp phân mức an ninh mạng trên cơ sở tập mờ và lập luận xấp xỉ , Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ 9 “Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin”, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật-2007, pp 182-193. , pp , 2006, [ link]
5. , Nguyễn Thiện Luận và Trần Hồng Quang, Kỹ thuật xác định mục tiêu tấn công các hệ thống phân tán , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự, ISSN 1859-0209, Số 112, pp 19-29. , pp 19-21, 2005, [ link]
6. , Nguyễn Thiện Luận, Tạ Minh Thanh, Trần Hồng Quang, Phương pháp mã hoá không hoàn toàn kết hợp thuỷ ấn trong bảo vệ sản phẩm kỹ thuật số , Chuyên san Các công trình nghiên cứu - triển khai viễn thông và công nghệ thông tin, Tạp chí Bưu chính Viễn thông, ISSN 0866- 7039, Số 15, pp 76-82. , pp , 2005, [ link]
7. , Nguyễn Thiện Luận, Trần Hồng Quang, Kết hợp phương pháp lập luận xấp xỉ và đại số gia tử trong xác định giá trị an ninh hệ thống , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự, ISSN 1859-0209, pp 19-29. , pp , 2005, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái

Chia sẻ