GVC TS Nguyễn Hoàng Sinh

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên thỉnh giảng
  • Đơn vị: Bộ môn Công nghệ phần mềm
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: nhsinh@mta.edu.vn

Thông tin cá nhân

 

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 VB2_K16E Quản lí dự án phần mềm 1 2013 - 2014

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái

Chia sẻ