GVC TS Hoa Tất Thắng

Second slide

  • Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn
  • Đơn vị: Bộ môn Hệ thống thông tin
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: hoatatthang@gmail.com

Thông tin cá nhân

 Tốt nghiệp đại học năm 2005 tại LB Nga, ngành "Hệ thống tự động hóa, xử lý thông tin và quản lý". Bảo vệ luận án TS năm 2009 tại LB Nga, ngành "Phân tích hệ thống, quản lý và xử lý thông tin".

Các hướng nghiên cứu chính: Hệ thống thông tin, xử lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 LTCB-KSDS15-1 Lập trình cơ bản 1 2016 - 2017
2 LTCB-KSDS15-2 Lập trình cơ bản 1 2016 - 2017
3 12467151 CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN 2 2015 - 2016
4 03CJ Dịch vụ mạng 1 2015 - 2016
5 03DX-HTTT9 CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN 1 2014 - 2015
6 03BL-2013-2014 TIN HỌC 1 (LỚP VIỆT NGA) 2 2013 - 2014
7 03AN LẬP TRÌNH WEB 1 2013 - 2014
8 03DX CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN 1 2013 - 2014
9 D-DT12B LẬP TRÌNH CƠ BẢN 1 2013 - 2014
10  1232615 1 Công nghệ WEB 1 2012 - 2013
11  1232615 2 Công nghệ WEB 1 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Tin học đại cương , Nhà xuất bản Quân đội, Nguyễn Mậu Uyên, Hoa Tất Thắng và Nguyễn Hoài Anh, 2015
2., Giáo trình tin học , , Nguyễn Mậu Uyên, Hoa Tất Thắng, Nguyễn Hoài Anh, 2011

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Đoàn Văn Hòa and Hoa Tất Thắng, Several communication models in multiple unmanned aerial vehicles , Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự , pp 220-227, 11/2018, [ link]
2. , Nguyễn Hồng Sơn, Dương Trọng Hải và Hoa Tất Thắng, HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC THÔNG MINH TRONG TRA CỨU, TÌM KIẾM THÔNG TIN BỆNH , Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự , pp 160-169, 2/2018, [ link]
3. , Trần Văn An and Hoa Tất Thắng, ПОЛИНОМИАЛЬНАЯ ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ , VІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» , pp 10-15, 4/2016, [ link]
4. , Hoa Tất Thắng and Trần Văn An, РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОСТЕПЕННОГО РАСШИРЕНИЯ КУБА АТРИБУТОВ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ДАННЫХ , VІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» , pp 15-20, 4/2016, [ link]
5. , Hoa Tất Thắng, So sánh các hệ thống giáo đào tạo từ xa , Tạp chí Chất lượng. Thông tin. Giáo dục. Moscow.: 2, 2009 , pp , , [ link]
6. , Hoa Tất Thắng, Phương pháp đánh giá đúng câu trả lời trong hệ thống đào tạo từ xa , Tạp chí Tin tức MGSU. Moscow.: 1,2008 , pp , , [ link]
7. , Hoa Tất Thắng, Thành lập sơ đồ nghiên cứu các môn học xây dựng trong hệ thống đào tạo từ xa , Tạp chí Công nghiệp và xây dựng dân dụng. Moscow.: 6,2008 , pp , , [ link]
8. , Hoa Tất Thắng, Đặc thù riêng khi làm việc với hệ thống kiểm tra kiến thức trong hệ thống đào tạo từ xa , , Tạp chí Các công trình nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh. Kursk.: 3,2008 , pp , , [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay Trường Hoa Tất Thắng Hoa Tất Thắng; Chu Thị Hường; Nguyễn Văn Quân; Nguyễn Văn Giang 11/2015
2 Xây dựng hệ thống hỗ trợ học và thi trắc nghiệm Trường Hoa Tất Thắng Hoa Tất Thắng; Nguyễn Văn Quân 12/2013
3 Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô phỏng huấn luyện Bộ Ngô Thành Long Ngô Thành Long 1/2012

Chia sẻ