TG TS Khuất Văn Thành

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn An toàn thông tin
  • Học hàm: TG
  • Học vị: TS
  • Email:

Thông tin cá nhân

 

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Thanhvan Khuat, Formation of Deep-Subwavelength Nanohole Arrays Embedded in Laser-Induced Nanoripples in Liquid Environments , Nano Science & Nano Technology: An Indian Journal , pp , 9/2017, [ link]
2. , Y Ma, V Khuat and A Pan, A simple method for well-defined and clean all-SiC nano-ripples in ambient air , Optics and Lasers in Engineering , pp , 8/2016, [ link]
3. , B Gao, T Chen, V Khuat and J Si andX Hou, Fabrication of grating structures on silicon carbide by femtosecond laser irradiation and wet etching , Chinese Optics Letters , pp , 2/2016, [ link]
4. , V Khuat, T Chen and V Dao, Fabrication of nanostructures on silicon carbide surface and microgroove sidewall using 800-nm femtosecond laser , Optical Engineering , pp , 3/2015, [ link]
5. , V Khuat, J Si, T Chen and V Dao andX Hou, Simple method for fabrication of microchannels in silicon carbide , Journal of Laser Applications , pp , 3/2015, [ link]
6. , V Khuat, J Si, T Chen and X Hou, Deep-subwavelength nanohole arrays embedded in nanoripples fabricated by femtosecond laser irradiation , Optics letters , pp , 1/2015, [ link]
7. , V Khuat, Chen, T.and Gao, B.and Si, J., Ma Y and Hou, X., Uniform nano-ripples on the sidewall of silicon carbide micro-hole fabricated by femtosecond laser irradiation and acid etching , Applied Physics Letters , pp , 12/06/2014, [ link]
8. , V Khuat, Y Ma, J Si, T Chen, F Chen and X Hou, Fabrication of through holes in silicon carbide using femtosecond laser irradiation and acid etching , Applied Surface Science , pp , 06/2014, [ link]
9. , V Khuat, Yun-Can, M, Jin-Hai, S., Tao, C.and Feng, C. and Xun, H, Fabrication of micro-grooves in silicon carbide using femtosecond laser irradiation and acid etching , , pp , 18/02/2014, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái

Chia sẻ