GV TS Nguyễn Trung Thành

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên thỉnh giảng
  • Đơn vị: Bộ môn Công nghệ mạng
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: trungthanh@mta.edu.vn

Thông tin cá nhân

Google scholar: https://scholar.google.com.vn/citations?user=irRm8SIAAAAJ

2007: Tốt nghiệp khóa 37 - Học viện kỹ thuật quân sự. Hệ Đại học 

2010: Tốt nghiệp khóa 20 cao học, học viện kỹ thuật quân sự 

2015: Bảo vệ xong luận án TS cấp cơ sở.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu và xây dựng các ứng dụng server phục vụ cho các hệ thống chịu tải lớn trên nền phần cứng phổ thông. 

- Các hệ thống phân tán

- Hệ thống lưu trữ NoSQL ; Key-value store

- Các giao thức các ứng dụng tương tác (Interactive applications, realtime games server)

- Mật mã, các giao thức bảo mật và ứng dụng.

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 12421151 1 Mạng máy tính 2 2015 - 2016
2 CDTH16 Mạng máy tính 2 2015 - 2016
3 Net1-VB2K16 TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 1 2013 - 2014

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., An ninh mạng hệ thống mạng máy tính , , Nguyễn Hiếu Minh, Trần Hồng Quang, Cao Văn Lợi, Ta Minh Thanh, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Đức Thiện, 2010

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Giau Ho Kim, Son Hai Le, Trung Manh Nguyen, Vu Thi Ly, Thanh Nguyen Kim, Nguyen Van Cuong, Thanh Nguyen Trung and Ta Minh Thanh, KVEFS: Encrypted File System based on Distributed Key-Value Stores and FUSE , International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA) , pp 1-13, 30/04/2019, [ link]
2. , Giau Ho Kim, Son Hai Le, Trung Manh Nguyen, Vu Thi Ly, Thanh Nguyen Kim, Nguyen Van Cuong, Thanh Nguyen Trung and Ta Minh Thanh, KVEFS: Encrypted File System based on Distributed Key-Value Stores and FUSE , International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA) , pp 1-13, 19/04/2019, [ link]
3. , Giau Ho Kim, Son Hai Le, Trung Manh Nguyen, Vu Thi Ly, Thanh Nguyen Kim, Nguyen Van Cuong, Thanh Nguyen Trung and Ta Minh Thanh, KVEFS: Encrypted File System based onDistributed Key-Value Stores and FUSE , International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA) , pp 55-66, 01/03/2019, [ link]
4. , Nguyen Trung Thanh and Nguyen Hieu Minh, Distributed and High Performance Big-File Cloud Storage Based On Key-Value Store , International Journal of Networked and Distributed Computing , pp 1-14, 01/09/2016, [ link]
5. , Nguyen Trung Thanh and Nguyen Hieu Minh, Forest of Distributed B+Tree Based on Key-Value Store for Big-Set Problem , DASFAA 2016 International Workshops: BDMS, BDQM, MoI, and SeCoP, Dallas, TX, USA, April 16-19, 2016, Proceedings , pp 268-282, 12/04/2016, [ link]
6. , Thanh Trung Nguyen, Anh Nguyen, Ly Vu, Tuan Nguyen, Uy Quang Nguyen and Long Dao Hai, Unsupervised Anomaly Detection in Online Game , The Sixth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2015) , pp , , [ link]
7. , Thanh Ta Minh, Thanh Trung Nguyen, Extended DCT Domain for Improving the Quality of Watermarked Image , Seventh international conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015) , pp , , [ link]
8. , Thanh Trung Nguyen, Tin Khac Vu, Minh Hieu Nguyen, BFC: High-performance distributed big-file cloud storage based on key-value store , 16th IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD 2015) , pp , , [ link]
9. , Thanh Trung Nguyen, Minh Hieu Nguyen, Zing Database: high-performance key-value store for large-scale storage service , Vietnam Journal of Computer Science - Springer , pp , , [ link]
10. , Thanh Trung Nguyen, Minh Hieu Nguyen, ZDB-High performance key-value store , Proceedings of the 2013 Third World Congress on Information and Communication Technologies (WICT 2013) , pp , , [ link]
11. , Kien Duy Nguyen, Tuan Pham Minh, Quang Nhat Nguyen, Thanh Trung Nguyen, Exploiting Direct and Indirect Information for Friend Suggestion in ZingMe , Frontiers of Network Analysis: Methods, Models, and Applications NIPS 2013 Workshop , pp , , [ link]
12. , Ta Minh Thanh, Munetoshi Iwakiri, Thanh Trung Nguyen, Fragile fingerprinting using permutation code for digital image , Signal Processing and Information Technology (ISSPIT), 2012 IEEE International Symposium on , pp , , [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Đề tài 1 Trường Nguyễn Trung Thành Vũ Thị Ly 11/2017

Chia sẻ