Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: THIẾT KẾ MẠNG

- Mô tả nội dung môn học:

Hướng tới các kiến thức cơ bản và nâng cao trong lĩnh vực thiết kế và thiết bị mạng bằng cách tìm hiểu các thiết bị đang sử dụng trên mạng, các vấn đề lý thuyết liên quan tới tính năng và hoạt động của các thiết bị. Sau khi nắm vững hoạt động của các thiết bị sẽ đi vào các phương pháp thiết kế mạng máy tính, mô hình an ninh mạng trong thiết kế, kỹ thuật sử dụng thiết bị trên các mô hình mạng. 

Mã lớp môn học: TH1-TH2

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
TH1-TH2 Tạ Minh Thanh 21/01/2016 12/05/2016 H3513 Vấn đáp 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về