Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: Đánh giá hiệu năng mạng máy tính

- Mô tả nội dung môn học:

 Đánh giá hiệu năng mạng máy tính

Mã lớp môn học: CHK10

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
CHK10 Tạ Minh Thanh 20/02/2016 18/06/2016 Vấn đáp 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về