Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Tạ Minh Thanh
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
 
Reading Papers
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Tạ Minh Thanh
Đơn vị : Bộ môn Công nghệ mạng
Chức vụ : Chủ nhiệm bộ môn
Học hàm : GV
Học vị : TS
Email : thanhtm AT mta DOT edu DOT vn
Mô tả

Về Tạ Minh Thanh

Ta Minh Thanh received the Bachelor of Engineering degree and the Master degree of Computer Science from National Defence Academy, Japan, in 2005 and 2008, respectively. He was lecturer of Le Quy Don university, Ha Noi, Viet Nam from 2005.

In 2015, he received the Ph.D degree in Computer Science from Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan. He is also the member of IPSJ Japan and IEEE. His research interests lie in the area of watermarking, network security and computer vision.

PUBLICATION: [DBLP[GoogleScholar[ResearchGate[All]

PhD Thesis: "Watermarking for Video and Image Based on Invariant Features"

Bachelor & Master laboratory:  http://www.nda.ac.jp/cs/ 

PhD laboratory:  http://www.is.titech.ac.jp/~keisuke/lab/index-j.html 

NAFOSTED PROJECT

1. 102.01-2019.12, TS Ta Minh Thanh, Kỹ thuật thuỷ vân bền vững trên miền tần số tích hợp trong ứng dụng bảo vệ bản quyền sản phẩm số, 07/2019 ~ 07/2021. [Link]

Reviewer for international journals

1.  Optik - International Journal for Light and Electon Optics, Elsevier 

2.  International Journal of Communication Systems 

3.  IET Computer Vision, IEEE 

4.  IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 

5.  International Journal of Communication Systems 

6.  International Journal of SN Applied Sciences 

7.  International Information Sciences Journal 

8.  Journal of Applied Soft Computing  

Program Committee Member

1.  International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE2015, KSE2016, KSE2017, KSE2018) 

2.  International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2015, ATC2016, ATC2017, ATC2018)

3. International Conference on Computer, Communication, Chemical, Materials and Electronic Engineering (IC4ME2-2018)

4.  The 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2019)

CERTIFICATEs

1.  Project Management Funfamental (PMF) Certificate issued by Stevebros, 2015.

2.  ICAgile Certified Professional (ICP) - Agile Profesional issued by ICAgile, 2016.

PhD STUDENTS 

- Phạm Quang Huy, Nghiên cứu về thuỷ vân thuận nghịch, 2017 ~ 2020.

- Lê Danh Tài, Nghiên cứu về thuỷ vân phân tán, 12/2018 ~ 12/2021.

- Phương Thị Nhã, Nghiên cứu về thuỷ vân bền vững, 2019 ~ 2022.

GRADUATED STUDENTS 

1.  Undergraduate students 

- Lê Thanh Tùng, "Phát hiện malware trong file dựa trên cấu trúc file dữ liệu", 12/2018.

- Phạm Trọng Hiếu, "Thuỷ vân thuận nghịch trong ảnh JPEG", 12/2018.

- Nguyễn Tuấn Anh, "Xây dựng ứng dụng nhận dạng biển số xe máy Việt Nam sử dụng học máy", 11/2018.

- Hoàng Kim Cương, "Xây dựng hệ thống giấu tin trong ảnh JPEG", 11/2018.

- Hoàng Văn Cường, "Sử dụng joomla để xây dựng website bán hàng", 11/2018.

- Liêu Tiến Huy, "Hệ thống quản lý điểm sinh viên theo học chế tín chỉ", 11/2018.

- Đoàn Quang Long, "Nghiên cứu giải pháp giấu tin dựa vào bài toán phân lớp", 11/2017.

- Phạm Đình Minh, "Nghiên cứu giải pháp nhận dạng đối tượng xe ô tô trong các video giao thông", 11/2017.

- Trần Thị Huyền, "Phát hiện phần mềm ứng dụng của người dùng dựa vào đặc đặc trưng gói tin trong giao tiếp trên mạng", 11/2017.

Lê Thị Thuý, "Nghiên cứu thuỷ vân nổi trong ảnh số", 2017.

- Nguyễn Văn Đạt, "Nghiên cứu thuật toán hoán vị điểm ảnh trong bảo mật truyền thông tin trên mạng", 2017.

- Le Thanh Ngoc, "Xây dựng hệ thống giấu tin trên miền không gian", 2016.

- Nguyen Hoang Nam, "Nghiên cứu giấu tin trong ảnh số bằng kỹ thuật LSB", 2016. 

- Hoang Thi Dieu Linh, "Thiết kế thương hiệu", 2015.

2.  Master students 
- Le Minh Thanh, "Phương pháp giấu tin đa phương tiện trên miền tần số DWT", 4/2019.


- Nguyen Phuong Anh, "Đánh giá tiêu chí bảo mật của các giải pháp VPN trong doanh nghiệp
", 4/2019.

- Do Minh Duc, "Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ bảo mật thông tin ứng dụng thuỷ vân thuận nghịch trên ảnh số", 1/2019.

- Nguyen Van Ninh, "Nghiên cứu giải pháp giấu tin trên dữ liệu ảnh phân tán", 7/2018. 

- Nguyen Xuan Truyen, "Giải pháp thuỷ vân khoá công khai cho xác thực tính toàn vẹn ảnh số", 7/2018. 

- Tran Thi Huong, "Nghiên cứu biện pháp phát hiện ứng dụng trong giao tiếp mạng", 4/2018. 

- Nguyen Huu Thuy, "Đề xuất giải pháp giấu tin bền vững trong cơ sở dữ liệu", 10/2017. 

- Duong Hong Chinh, "Xây dựng giải pháp bảo vệ bản quyền sản phẩm số trên Android", 7/2017. 

- Nguyen Minh Dat, "Giải pháp giấu tin bền vững trong ảnh JPEG ", 7/2017. 

- Truong Thi Ha, "Nghiên cứu phát hiện chỉnh sửa ảnh bằng ứng dụng kỹ thuật zero-watermarking", 7/2017. 

- Nguyen Trung Nghia, "Nghiên cứu giải pháp phát hiện malware dựa trên cấu trúc file dữ liệu", 2016. 

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search