PGS TS Đào Thanh Tĩnh

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên thỉnh giảng
  • Đơn vị: Bộ môn Hệ thống thông tin
  • Học hàm: PGS
  • Học vị: TS
  • Email: daothanhtinh@yahoo.com

Thông tin cá nhân

Tốt nghiệp đại học Tổng hợp quốc gia Ki-si-nhốp năm 1984, ngành Toán lý thuyết. Tốt nghiệp nghiên cứu sinh ngành Điều khiển học toán học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 1995. Giảng dạy tại Học viện Kỹ thuật quân sự từ tháng 1 năm 1985. Hướng nghiên cứu: Tối ưu hóa, Thuật toán, Phân tích hệ thống, Xử lý ảnh, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 03DL XỬ LÝ ẢNH 2 2014 - 2015
2 1230588_201402 Phân tích đánh giá thuật toán 2 2014 - 2015
3 03DC-K10 XỬ LÝ ẢNH 2 2014 - 2015
4 1230588-2015_K26B Phân tích đánh giá thuật toán 2 2014 - 2015
5 1230588_2014_08 Phân tích đánh giá thuật toán 1 2014 - 2015
6 03CL THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1 2013 - 2014
7 1230588 Phân tích đánh giá thuật toán 1 2013 - 2014
8 03DL-K8 XỬ LÝ ẢNH 2 2012 - 2013
9 1250388 Xử lý ảnh 2 2012 - 2013
10 1250388 Xử lý ảnh 2 2012 - 2013
11 2012nmxladtt XỬ LÝ ẢNH 1 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Kỹ thuật lập trình , Học viện KTQS, Đào Thanh Tĩnh, Hà Đại Dương và Nguyễn Mậu Uyên, 2012
2., Phân tích và thiết kế hệ thống , , Đào Thanh Tĩnh, 2004
3., Tin học đại cương , , Đào Thanh Tĩnh, Hà Đại Dương, 2003
4., Nhập môn Tin học , , Đào Thanh Tĩnh, 1992

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Mau Uyen Nguyen, Thanh Tinh Dao and Long Thanh Ngo, A Fuzzy-based Approach for Approximating Depth Information in RGB-D Images , CISDA, 2014. , pp , 12/2014, [ link]
2. , Mau Uyen Nguyen, Long Thanh Ngo and Thanh Tinh Dao, An interval Type-2 Fuzzy Subtractive Clustering approach to obstacle detection of robot vision using RGB-D camera , International Journal of Hybrid Intelligent Systems , pp 97-107, 2/2014, [ link]
3. , , Identifying Coordinated Compound Words for Vietnamese Word Segmentation , The Second International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing (VLSP2013), In conjunction with 10th IEEE-RIVF Conference on Computing and Communication Technologies, pp.21-27; and The Fifth International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR2013) , pp , , [ link]
4. , Ha Dai Duong, Nguyen Dinh Dung and Dao Thanh Tinh, An Improvement of Type-2 Fuzzy Clustering Algorithm for Visual Fire Detection , International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications , pp 235–242, 4/2013, [ link]
5. , Hà Đại Dương, Tống Minh Đức and Đào Thanh Tĩnh, Mô hình phát hiện đám lửa dựa trên cấu trúc không gian ảnh của đám lửa , Chuyên san CNTT&TT, HVKTQS , pp 17-27, 4/2013, [ link]
6. , Uyen Nguyen Mau, Long Ngo Thanh, Tinh Dao Thanh, Improved type-2 fuzzy subtractive clustering approach to image segmentation , Journal of Science and Technology , pp , 4/2013, [ link]
7. , Nguyen Mau Uyen, Ngo Thanh Long and Dao Thanh Tinh, Improved Interval Type-2 Fuzzy Subtractive Clustering for Obstacle Detection of Robot Vision from Stream of Depth Camera , International Conference on Soft Computing and Patern Recognition, SoCPar 2012 , pp 146-151, 12/2012, [ link]
8. , Bùi Việt Hoàng Sơn, Ngô Thành Long, Đào Thanh Tĩnh, Phương pháp lập luận bằng chứng mờ loại hai khoảng , Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, 2012 , pp , May 2012, [ link]
9. , , An effective context-based method for Vietnamese word segmentation , The First International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing (VLSP2012), In conjunction with 9th IEEE-RIVF Conference on Computing and Communication Technologies, pp.34-40 , pp , , [ link]
10. , Lưu Hòa Hiệp, Hà Đại Dương, Ngô Thành Long và Đào Thanh Tĩnh, Phương pháp phân đoạn ảnh x-quang lồng ngực dựa trên kết cấu ảnh , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS , pp 26-34, 2012, [ link]
11. , , Một phương pháp hiệu quả khử nhập nhằng theo ngữ cảnh trong bài toán tách từ tiếng Việt , Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật, HVKTQS, Số 145, 12/2011, tr.50-62 , pp , , [ link]
12. , Duong Ha Dai, Dung Dinh Nguyen, Long Thanh Ngo and Tinh Thanh Dao, On approach to vision based fire detection based on type-2 fuzzy clustering , 2011 Conference on Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR), IEEE Press, ISBN: 978-1-4577-1195-4 , pp 51-56, 11/2011, [ link]
13. , , Kỹ thuật mã hoá âm tiết tiếng Việt và các mô hình n-gram ứng dụng kiểm lỗi cách dùng từ và cụm từ tiếng Việt , Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Tập V-1, Số 6(26), tr.280-289 , pp , , [ link]
14. , , Một phương pháp tách từ tiếng Việt hiệu quả bằng độ đo tích hợp khử nhập nhằng từ điển và thống kê , Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ V - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT, FAIR2011, NXB KH&KT, Hà Nội 2011, tr.111-125 , pp , , [ link]
15. , Nguyễn Mậu Uyên, Đào Thanh Tĩnh và Ngô Thành Long, Thuật toán tính khoảng cách vị trí trên ảnh lập thể , Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật , pp 13-26, 4/2011, [ link]
16. , Ha Dai Duong và Dao Thanh Tinh, A Novel Computational Approach for Fire Detection , Proceeding of KSE 2010 - The Second International Conference on Knowledge and Systems Engineering, Hanoi, Vietname, 10/2010 , pp 9-13, 10/2010, [ link]
17. , Đào Thanh Tĩnh và Hà Đại Dương, Một mô hình phát hiện đám cháy qua ảnh video , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS , pp 5-11, 4/2009, [ link]
18. , Đào Thanh Tĩnh và Hà Đại Dương, Phương pháp xác định kết quả bắn đạn thật dựa trên ảnh chụp , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS , pp 5-12, 3/2008, [ link]
19. , Hà Đại Dương và Đào Thanh Tĩnh, Phương pháp hệ số tương quan ứng dụng vào kiểm tra chất lượng đường ngắm trong bắn tập , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS , pp 52-57, 12/2007, [ link]
20. , V. H. Tang, Giang Nguyen Van, Tinh Dao Thanh, The packet filtering and applications , Journal of Science and Technology, Le Qui Don Technical University, Hanoi, ISSN 1859-0209, Vol. 1, No. 122, 2008 , pp , 12/04/2007, [ link]
21. , Hà Đại Dương, Đào Thanh Tĩnh và Mai Quang Huy, Sử dụng hình đặc trưng trên ảnh để xác định kết quả bắn trên máy bắn tập MBT03(2006) , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS , pp 13-20, 2/2007, [ link]
22. , , Về bài toán kiểm lỗi chính tả tiếng Việt trên máy tính , Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, HVKTQS, Số 116 (III-2006), tr.29-40 , pp , , [ link]
23. , Đào Thanh Tĩnh và Nguyễn Mậu Uyên, Một cách tiếp cận virus theo cấu trúc, Tiếp cận virus theo mô hình automat hữu hạn và ngôn ngữ hình thức phục vụ cho khả năng sinh, và nhận dạng tự động virus dựa trên mô hình mẫu đã phân tích , Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật , pp , 4/2006, [ link]
24. , V. H. Tang, Uyen Nguyen Mau, Nguyen Van Giang và Tinh Dao Thanh, A new model for internet worm detection , Journal of Millitary Science and Technology , pp , 4/2006, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô phỏng huấn luyện Bộ Ngô Thành Long Ngô Thành Long 1/2012

Chia sẻ