Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Đào Thanh Tĩnh
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân
Họ và tên : Đào Thanh Tĩnh
Đơn vị : Bộ môn Hệ thống thông tin
Chức vụ : Giáo viên thỉnh giảng
Học hàm : PGS
Học vị : TS
Email : daothanhtinh@yahoo.com
Mô tả

Tốt nghiệp đại học Tổng hợp quốc gia Ki-si-nhốp năm 1984, ngành Toán lý thuyết. Tốt nghiệp nghiên cứu sinh ngành Điều khiển học toán học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 1995. Giảng dạy tại Học viện Kỹ thuật quân sự từ tháng 1 năm 1985. Hướng nghiên cứu: Tối ưu hóa, Thuật toán, Phân tích hệ thống, Xử lý ảnh, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search