TG TS Nguyễn Trung Tín

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Khoa học máy tính
  • Học hàm: TG
  • Học vị: TS
  • Email: khachmoscow@gmail.com

Thông tin cá nhân

Giới thiệu về Nguyễn Trung Tín

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 1220188CH27A-T-HN Công nghệ multimedia 2 2015 - 2016
2 1220188CH27A-TpHCM Công nghệ multimedia 2 2015 - 2016
3 1111111 GIẢI TÍCH I 1 2013 - 2014

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái

Chia sẻ