Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: CHƯƠNG TRÌNH DỊCH

- Mô tả nội dung môn học:

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyên lý làm việc của các chương trình dịch; Lý thuyết thiết kế ngôn ngữ lập trình (ngôn ngữ người – máy và dịch tự động); Chuyển đổi từ ngôn ngữ lập trình này sang ngôn ngữ khác. Các nội dung chủ yếu được cung cấp trong chương trình môn học bao gồm: Vị trí, vai trò của compiler trong hệ xử lý ngôn ngữ nói chung; Các giai đoạn làm việc của compiler; Kỹ thuật và các thuật toán phân tích từ vựng (lexical analysis); Phân tích cú pháp (syntax analysis); Phân tích ngữ nghĩa (semantic analysis); Sinh mã trung gian (ICG); Tối ưu mã (code optimization) ; Sinh mã đích (code generation); Vấn đề quản lý bảng ký tự; Vấn đề xử lý lỗi biên dịch. 

Mã lớp môn học: KHMT24

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
KHMT24 Hà Chí Trung 31/01/2013 23/05/2013 H5-307 Vấn đáp 30/03/2013 H5-307
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Tài liệu tham khảo môn Chương trình dịch 1

Advanced Compiler Design and Implementation. S. Muchnick. Morgan-Kaufmann Publishers, 2007.

link
2 Tài liệu tham khảo môn Chương trình dịch 2

Modern Compiler Implementation in C. A.W. Appel - Cambridge University Press, 1997.

link