Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: TIN HỌC 2( LỚP VIỆT - NGA)

- Mô tả nội dung môn học:

 Tin học 2 (Lớp Việt-Nga)

Mã lớp môn học: 77AT

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
77AT Hà Chí Trung 16/01/2014 15/05/2014 H3513 Viết 11/06/2014 H3513
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về