Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: Tính toán mềm – SoftComputing

- Mô tả nội dung môn học:

 Điều kiện tiên quyết: Trí tuệ nhân tạo

Tóm tắt nội dung:
Môn học này sẽ giới thiệu cho sinh viên 
- Các mô hình tính toán kiểu mới mà dựa trên việc mô phỏng các quá trình tự nhiên như tiến hóa sinh học.  
- Các nội dung chính bao gồm các cấu trúc tiêu biểu nói chung, các toán tử tính toán, và ứng dụng. 
- Một số mô hình tính toán sẽ được nêu ra như giải thuật di truyền, tối ưu theo nhóm, ước lượng phân bố.
- Tập mờ, logic mờ, lý thuyết xác suất và suy luận gần đúng. 
- Mối quan hê của logic mờ với logic truyền thống và cơ sở lý thuyết xác suất. 
- Phép toán mờ, phân cụm mờ. 
- Các ứng dụng  của logic mờ như hỗ trợ ra quyết định, khai phá thông tin, nhận dạng mẫu, điều khiển.
- Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiện trong quá trình học

Mã lớp môn học: 02CS

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
02CS Hà Chí Trung 15/01/2014 28/02/2014 S11-418 Vấn đáp 07/03/2014 S11-418
- Đề cương môn học: Chưa có
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về