Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU IT

- Mô tả nội dung môn học:

Đây là môn học trang bị phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học cũng như các kỹ năng cần thiết để có thể tham gia các dự án/ nhóm nghiên cứu CNTT. Nội dung môn học giúp học viên có được quan niệm đúng đắn về vai trò của nghiên cứu khoa học và khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong thực tiễn. 

Mã lớp môn học: SE-VB2K16A

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
SE-VB2K16A Hà Chí Trung 19/08/2013 07/10/2013 H9920 Viết 02/01/2014 H9920
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về