Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (C)

- Mô tả nội dung môn học:

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;Cung cấp những kiến thức cơ bản về: &amp;lt;br /&amp;gt; 1. Tổng quan về ngôn ngữ C&amp;lt;br /&amp;gt; 2. Các yếu tố cơ bản của ngôn ngữ C&amp;lt;br /&amp;gt; 3. Mảng và con trỏ&amp;lt;br /&amp;gt; 4. Chương trình con- hàm&amp;lt;br /&amp;gt; 5. Dữ liệu kiểu cấu trúc&amp;lt;br /&amp;gt; 6. File và các thao tác I/O&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;amp;#160;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>

Mã lớp môn học: 02DB

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
02DB Hà Chí Trung 16/08/2013 22/11/2013 S11318 Vấn đáp 02/12/2013 S11318
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về