Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN

- Mô tả nội dung môn học:

- Cách thức lập trình

- Sử dụng ngôn ngữ lập trình C minh họa lập trình

Mã lớp môn học: 02AW-KSDS13-7

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
02AW-KSDS13-7 Hà Chí Trung 17/09/2014 05/12/2014 S1-0107 Vấn đáp 01/01/1753 S1-0107
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: link

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về