Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: Lý thuyết chương trình dịch

- Mô tả nội dung môn học:

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyên lý làm việc của các chương trình dịch; Lý thuyết thiết kế ngôn ngữ lập trình (ngôn ngữ người – máy và dịch tự động); Chuyển đổi  từ ngôn ngữ  lập trình này sang ngôn ngữ khác. Các nội dung chủ yếu được cung cấp trong chương trình môn học bao gồm: Vị trí, vai trò của compiler trong hệ xử lý ngôn ngữ nói chung; Các giai đoạn làm việc của compiler; Kỹ thuật và các thuật toán phân tích từ vựng (lexical analysis); Phân tích cú pháp (syntax analysis); Phân tích ngữ nghĩa (semantic analysis); Sinh mã trung gian (ICG); Tối ưu mã (code optimization) ; Sinh mã đích (code generation); Vấn đề quản lý bảng ký tự; Vấn đề xử lý lỗi biên dịch.

-  Kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản về chương trình dịch làm cơ sở cho việc tìm hiểu sâu về các ngôn ngữ lập trình, lý thuyết dịch máy, xử lý ngôn ngữ.

       Hiểu từng ngôn ngữ, điểm mạnh điểm yếu của nó;

       Lựa chọn ngôn ngữ và chương  trình dịch  thích hợp;

       Phân biệt được công việc do CTD thực hiện và do CT ứng dụng thực hiện;

       Thực hiện các dự án xây dựng chương trình dịch;

       Trong giao tiếp người máy thông qua các câu lệnh

       Áp dụng trong NLP, dịch tự động, tóm tắt văn bản…

-  Kỹ năng:

       Nâng cao hiểu biết và kỹ năng lập trình,  kỹ năng làm việc nhóm, xử lý thông tin trên ngôn ngữ tự nhiên;

       kỹ năng lập trình,.

-  Thái độ, chuyên cần:

Sinh viên có thái độ tích cực, chủ động tìm tài liệu, đọc hiểu tài liệu và viết báo cáo, Đồ án môn học sẽ được giao cho sinh viên thực hiên trong quá trình học

Mã lớp môn học: CHMTK25(Ngay)

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
CHMTK25(Ngay) Hà Chí Trung 21/02/2014 06/06/2014 Xuan Phuong Vấn đáp 20/06/2014 Xuan Phuong
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Đề cương bài giảng Chương trình dịch

BÀI

THỜI LƯỢNG

PAGES

Bài 1. Nhập môn chương trình dịch

(03 tiết)

2-8

Bài 2. Lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức

(06 tiết)

9-15

Bài 3. Các phương pháp phân tích từ vựng

(03 tiết)

16-22

Bài 4. Các phương pháp phân tích cú pháp

(06 tiết)

23-34

Bài 5. Phân tích ngữ nghĩa – biên dịch dựa cú pháp

(03 tiết)

35-43

Bài 6. Phân tích ngữ nghĩa – kiểm tra kiểu

(03 tiết)

44-48

Bài 7. Sinh mã trung gian

(03 tiết)

49-53

Bài 8. Sinh mã đích

(03 tiết)

54-58

Bài 9. Các vấn đề của trình biên dịch hiện đại

(03 tiết)

59-63

Bài tập, ôn tập

(12 tiết)

***

*** Slide bài giảng, tài liệu tham khảo, hướng dẫn làm bài tập, ôn tập, hướng dẫn làm đồ án môn học gửi kèm theo tài liệu này.

link
2 Tài liệu tham khảo môn Chương trình dịch 1

Advanced Compiler Design and Implementation. S. Muchnick. Morgan-Kaufmann Publishers, 2007.

link
3 Tài liệu tham khảo môn Chương trình dịch 2

Modern Compiler Implementation in C. A.W. Appel - Cambridge University Press, 1997.

link
4 Bài 1. Giới thiệu về chương trình dịch

Bài 1. Giới thiệu về chương trình dịch

link
5 Bài 2. Lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức

Lecture 2. Formal languages and Grammars

Lecture 3. Formal languages and FA

Lecture 4. Regular grammars

Lecture 5. Context Free Grammars

link
6 Bài 3. Các phương pháp phân tích từ vựng

Bài 3. Các phương pháp phân tích từ vựng

link
7 Bài 4. Các phương pháp phân tích cú pháp

Bài 4. Các phương pháp phân tích cú pháp

link