GV TS Đỗ Anh Tuấn

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Toán
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: doanhtuan_ktqs@yahoo.com

Thông tin cá nhân

 

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 K54C HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2018 - 2019
2 K54D HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2018 - 2019
3 DKLK55 GIẢI TÍCH 2 2018 - 2019
4 12100151 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2018 - 2019
5 1210210512 GIẢI TÍCH II 1 2017 - 2018
6 K52-CPC GIẢI TÍCH I 2 2016 - 2017
7 CPC-K52 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2016 - 2017
8 12100151 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 2016 - 2017
9 15-7 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
10 15-8 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
11 15-9 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
12 15-10 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
13 15-11 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
14 15-12 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
15 K52-CPC HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2016 - 2017
16 KSDS14-6 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
17 KSDS14-7 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
18 KSDS14-8 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
19 CDOTO17 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
20 CDTDH17 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
21 CDVT17 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
22 CDTH17 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2015 - 2016
23 KSDS 13-7 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
24 KSDS13-8 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015
25 KSDS13-9 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 2014 - 2015

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Giáo trình Đại số và Hình học , QĐND, Tô Văn Ban, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hà và Phan Thị Hương, 2015

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Đỗ Anh Tuấn, p-adic admissible measures attached to Siegel modular forms of arbitrary genus , Vietnam journal of mathematics , pp 18, 12/2017, [ link]
2. , Đỗ Anh Tuấn, Về giá trị đặc biệt của L-hàm spinor ứng với dạng cusp Siegel bậc 3 , Tạp chí khoa học-Đại học Tây Bắc , pp 12, 3/2017, [ link]
3. , Đỗ Anh Tuấn, Về hệ số Fourier của chuỗi Eisenstein Siegel bậc cao , Chuyên san CNTT&TT , pp 8, 12/2016, [ link]
4. , Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Đức Thụy, Nguyễn Văn Phúc và Đỗ Anh Tuấn, Một phương pháp xây dựng thuật toán chữ ký số , Một số vấn đề chọn lọc về an toàn, an ninh thông tin SoIS 2016 , pp 6, 11/2016, [ link]
5. , Anh Tuan DO and Kirill Vankov, On special values of L-functions of Siegel cusp forms of genus 3 , Journal théories des nombres de Bordeaux , pp 18, 2016, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Giá trị đặc biệt của L-hàm chuẩn tắc của dạng cusp Siegel với giống bằng 3 Trường Đỗ Anh Tuấn Đỗ Anh Tuấn 2/2016

Chia sẻ