GVC TS Nguyễn Mậu Uyên

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Hệ thống thông tin
  • Học hàm: GVC
  • Học vị: TS
  • Email: uyennm@mta.edu.vn

Thông tin cá nhân

Giáo viên bắt đầu từ năm 2002

- Các môn học đã từng giảng dạy

+ Lý thuyết cơ sở dữ liệu

+ Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu 

+ An toàn bảo mật hệ thống thông tin

+ Xử lý ảnh

+ Lập trình Web

- Các hướng nghiên cứu

+ Xử lý ảnh, thị giác máy

+ Logic mờ

+ Bảo mật hệ thống

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 12371151 4 THỰC TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU 2 2019 - 2020
2 12359151 1 CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO 1 2019 - 2020
3 12359151 2 CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO 1 2019 - 2020
4 12359151 3 CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO 1 2019 - 2020
5 12325151 4 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 1 2019 - 2020
6 A5 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 1 2019 - 2020
7 12325151 1 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 1 2018 - 2019
8 12325151 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 1 2018 - 2019
9 12359151 1 CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO 1 2018 - 2019
10 12359151 2 CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO 1 2018 - 2019
11 CSDLNC CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO 1 2018 - 2019
12 12325151 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 1 2017 - 2018
13 12325151 1 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 1 2017 - 2018
14 12325151 4 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 1 2017 - 2018
15 12321151 3 CƠ SỞ DỮ LIỆU 1 2017 - 2018
16 12567151 4 THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 2 2016 - 2017
17 12325151 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 2 2016 - 2017
18 03BQ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 2 2016 - 2017
19 VB2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 2 2016 - 2017
20 12321151 1 CƠ SỞ DỮ LIỆU 1 2016 - 2017
21 12321151 2 CƠ SỞ DỮ LIỆU 1 2016 - 2017
22 12525151 2 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 1 2016 - 2017
23 12371151 2 THỰC TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU 1 2016 - 2017
24 03BJ ĐẢM BẢO VÀ AN TOÀN THÔNG TIN 2 2015 - 2016
25 03EXCD16 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 2 2015 - 2016
26 A12225151 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 2 2015 - 2016
27 12322151 1 ĐẢM BẢO VÀ AN TOÀN THÔNG TIN 1 2015 - 2016
28 '12322151 2 ĐẢM BẢO VÀ AN TOÀN THÔNG TIN 1 2015 - 2016
29 03BJ15 ĐẢM BẢO VÀ AN TOÀN THÔNG TIN 1 2015 - 2016
30 03CI46 AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN 2 2014 - 2015
31 1236015 AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN 1 2014 - 2015
32 12322151CD2014 ĐẢM BẢO VÀ AN TOÀN THÔNG TIN 1 2014 - 2015
33 A12225151K10 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 2 2013 - 2014
34 12322151 ĐẢM BẢO VÀ AN TOÀN THÔNG TIN 1 2013 - 2014
35 03CIS AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN 1 2013 - 2014
36 03AR12HH LẬP TRÌNH CƠ BẢN 1 2013 - 2014
37 PTTKTTVB16 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 2 2012 - 2013
38 DHMT_123 Đồ họa máy tính và xử lý ảnh 2 2012 - 2013
39 03CI AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN 2 2011 - 2012
40 01LT LẬP TRÌNH CƠ BẢN 2 2011 - 2012
41 xla01 XỬ LÝ ẢNH 2 2011 - 2012
42 XLA02 XỬ LÝ ẢNH 2 2011 - 2012
43 LTCB05 LẬP TRÌNH CƠ BẢN 2 2011 - 2012
44 XLA-14B XỬ LÝ ẢNH 2 2011 - 2012
45 03CIHTT7 AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN 2 2010 - 2011

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

1., Tin học đại cương , Nhà xuất bản Quân đội, Nguyễn Mậu Uyên, Hoa Tất Thắng và Nguyễn Hoài Anh, 2015
2., Kỹ thuật lập trình , Học viện KTQS, Đào Thanh Tĩnh, Hà Đại Dương và Nguyễn Mậu Uyên, 2012

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Mau Uyen Nguyen, Thanh Tinh Dao and Van Ha Tang, Efficient depth image reconstruction using accelerated proximal gradient method , Proc. The 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, HCM City, Vietnam, Nov. 2018 , pp 1-6, 12/2018, [ link]
2. , Mau Uyen Nguyen, Thanh Tinh Dao and Long Thanh Ngo, A Fuzzy-based Approach for Approximating Depth Information in RGB-D Images , CISDA, 2014. , pp , 12/2014, [ link]
3. , Nguyễn Mậu Uyên, Đào Thanh Tĩnh and Ngô Thành Long, Ứng dụng logic mờ trong khôi phục thông tin ảnh rgb-d , FAIR 2014 , pp , 12/2014, [ link]
4. , Mau Uyen Nguyen, Long Thanh Ngo and Thanh Tinh Dao, An interval Type-2 Fuzzy Subtractive Clustering approach to obstacle detection of robot vision using RGB-D camera , International Journal of Hybrid Intelligent Systems , pp 97-107, 2/2014, [ link]
5. , Uyen Nguyen Mau, Long Ngo Thanh, Tinh Dao Thanh, Improved type-2 fuzzy subtractive clustering approach to image segmentation , Journal of Science and Technology , pp , 4/2013, [ link]
6. , Nguyen Mau Uyen, Ngo Thanh Long and Dao Thanh Tinh, Improved Interval Type-2 Fuzzy Subtractive Clustering for Obstacle Detection of Robot Vision from Stream of Depth Camera , International Conference on Soft Computing and Patern Recognition, SoCPar 2012 , pp 146-151, 12/2012, [ link]
7. , Long Thanh Ngo, Dinh Sinh Mai and Mau Uyen Nguyen, GPU-based Acceleration of Interval Type-2 Fuzzy C-Means Clustering for Satellite Imagery Land-Cover Classification , International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition, SoCPar 2012 , pp 235-240, 12/2012, [ link]
8. , Nguyễn Mậu Uyên, Đào Thanh Tĩnh và Ngô Thành Long, Thuật toán tính khoảng cách vị trí trên ảnh lập thể , Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật , pp 13-26, 4/2011, [ link]
9. , Nguyễn Mậu Uyên, Bùi Đình Hà và Ngô Thành Long, Về phương pháp phân ngưỡng thích nghi sử dụng tập mờ loại hai , Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của CNTT & TT, pp. 231-244, 2010 , pp , 12/2010, [ link]
10. , Tinh Dao Thanh, Uyen Nguyen Mau, Giang Nguyen Van và Ha Tang Van, A novel method for analysis and detection of internet worms , ITMAT Workshop on Information Technology and Mathematics, Le Quy Don Technical University , pp 320-328, 10/2006, [ link]
11. , Nguyễn Mậu Uyên, Mô hình toán học của virus , ITMAT conference on Information Technology and Mathematics, Le Quy Don Technical University, Ha Noi , pp 320-328, 10/2006, [ link]
12. , V. H. Tang, Uyen Nguyen Mau, Nguyen Van Giang và Tinh Dao Thanh, A new model for internet worm detection , Journal of Millitary Science and Technology , pp , 4/2006, [ link]
13. , Đào Thanh Tĩnh và Nguyễn Mậu Uyên, Một cách tiếp cận virus theo cấu trúc, Tiếp cận virus theo mô hình automat hữu hạn và ngôn ngữ hình thức phục vụ cho khả năng sinh, và nhận dạng tự động virus dựa trên mô hình mẫu đã phân tích , Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật , pp , 4/2006, [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Enhanced through-wall radar imaging using Bayesian compressive sensing framework and advanced statistical learning techniques Nhà nước V. H. Tang V. G. Nguyen; L. T. Ngo; M. U. Nguyen 8/2018
2 Xây dựng hệ thống quản lý Khoa học công nghệ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự Trường Ngô Thành Long Nguyễn Mậu Uyên, Nguyễn Quốc Khánh, Trần Văn An 1/2017
3 Nghiên cứu thuật toán và xây dựng phần mềm phân loại văn bản, tài liệu phục vụ công tác q.lý Trường Nguyễn Mậu Uyên Nguyễn Mậu Uyên; Trần Văn An; Đỗ Thị Mai Hường; Nguyễn Hoài Anh 11/2015
4 Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô phỏng huấn luyện Bộ Ngô Thành Long Ngô Thành Long 1/2012
5 Nghiên cứu chương trình sinh virus tự động Trường Nguyễn Mậu Uyên Nguyễn Mậu Uyên; Tăng Văn Hạ 1/2007 Đã kết thúc

Chia sẻ


Một số thuật toán cơ bản
Công nghệ mới