Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: LÝ THUYẾT THÔNG TIN

- Mô tả nội dung môn học:

Môn học giới thiệu vấn đề kiến thức cơ bản và nâng cao về lý thuyết thông tin, nén dữ liệu và độ phức tạp thông tin. Thông qua kiến thức môn học, học viên nắm bắt được các các kiên thức cơ bản về lý thuyết Entropy, nén dữ liệu và độ phức tạp Kolmogorov. 

Mã lớp môn học: 124326

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
124326 Nguyễn Quang Uy 16/01/2014 28/05/2014 Vấn đáp 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: Chưa có
- Bài giảng chi tiết cho môn học: link

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Bai giang

 

link