GV TS Phạm Văn Việt

Second slide

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Bộ môn Công nghệ phần mềm
  • Học hàm: GV
  • Học vị: TS
  • Email: v.v.pham2012@gmail.com

Thông tin cá nhân

Giới thiệu về Phạm Văn Viêt

Giảng dạy


STT Mã môn Tên môn Học kỳ Năm học
1 12521151 1 Công nghệ phần mềm 2 2016 - 2017
2 12522151 2 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 2 2016 - 2017
3 12522151 6 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 2 2016 - 2017
4 1250488HV28B2 Cấu trúc dữ liệu nâng cao 2 2016 - 2017
5 77BD-TH16 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 2 2016 - 2017
6 77CJ Thiết kế và xây dựng phần mềm - Software Design and Implementation 1 2016 - 2017
7 4 Thiết kế và xây dựng phần mềm - Software Design and Implementation 1 2016 - 2017
8 CDTH16 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET) 2 2015 - 2016
9 2012lthdtpvv LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 1 2013 - 2014
10 CDTH13B(BTLTD) LẬP TRÌNH VISUAL BASIC 1 2013 - 2014
11 CNPM8 Công nghệ tác tử và phát triển phần mềm - Agent Technology and software development 1 2013 - 2014
12 SE-VB2K16A THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM 1 2013 - 2014
13 CDTH14B NHẬP MÔN LẬP TRÌNH WINDOWS FORMS+BTL 1 2013 - 2014
14 77BJ LẬP TRÌNH JAVA 1 2013 - 2014
15 2012ptpmhdt PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG + BTL 2 2012 - 2013
16 2012ptpmhdtpvv PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG + BTL 1 2012 - 2013

Xuất bản


Sách, tài liệu tham khảo

Tạp chí, báo cáo hội nghị

1. , Pham Van Viet, Test Data Generation for Path Coverage using Mean Variance Mapping Optimization , Progress in Intelligent Computing and Applications , pp 14-22, 12/2016, [ link]
2. , Phạm Văn Việt, Cải thiện tốc độ sinh dữ liệu kiểm thử đường dẫn sử dụng kỹ thuật siêu heuristic , Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ - Lần 11 , pp , 10/12/2015, [ link]
3. , Bui V., Pham V.V., Iorio A.W., Tang J., Alam S. and Abbass H.A. (2012), Bio-Inspired Robotics for Air Traffic Weather Information Management , The Transactions of the Institute of Measurement and Control, Sage, 34(2-3), 291-317 , pp , , [ link]
4. , Pham V.V., Tang J., Alam S., Lokan C., and Abbass H.A. (2010), Aviation Emission Inventory Development and Analysis , Environmental Modelling & Software, Elsevier, 25(12), 1738-1753 , pp , , [ link]
5. , Pham V.V., Bui L., Alam S., Lokan C. and Abbass H.A. (2010), A Pittsburgh Multi-Objective Classifier for User Preferred Trajectories and Flight Navigation , IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE-CEC), Barcelona, Spain , pp , , [ link]

Đề tài


STT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Thời gian T.Thái
1 Phát triển các kỹ thuật meta-heuristic giải các bài toán tối ưu trong hệ thống phân tán và hệ thống phần mềm Nhà nước Huỳnh Thị Thanh Bình Phạm Văn Việt 4/2017
2 Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin Bộ Lê Đình Sơn Hồ Nhật Quang; Phạm Văn Việt; Nguyễn Thị Hiền; Cao Tuấn Anh; Nguyễn Hữu Nội 12/2016
3 Ứng dụng các kỹ thuật tìm kiếm siêu heuristic cho việc sinh dữ liệu kiểm thử phần mềm Trường Phạm Văn Việt 1/2016
4 Các phương pháp ngữ nghĩa và thống kê trong học và tối ưu phỏng tiến hóa sinh học Nhà nước Nguyễn Quang Uy Nguyễn Thị Hiền; Phạm Văn Việt 3/2015

Chia sẻ