Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Introduction to Bộ môn Khoa học máy tính
 
Department information
 
About
Research
Staff
Publication
Thesis
Teaching
 
Toán rời rạc
Trí tuệ nhân tạo
Tính toán mềm – SoftComputing
Xử lý tín hiệu số - Digital Signals Processing
TOÁN RỜI RẠC
CHƯƠNG TRÌNH DỊCH
LÝ THUYẾT HỆ ĐIỀU HÀNH
CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (C)
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU IT
TIN HỌC 2( LỚP VIỆT - NGA)
ĐỒ ÁN MẠNG NƠRON
Công nghệ multimedia
Trí tuệ nhân tạo
Nén dữ liệu
Lý thuyết chương trình dịch
Lý thuyết nhận dạng
 
Department News
   
 
Researches of Department of Computer Science

Programs:

  • Bachelor of Engineering in IT, specialized in Computer Science for many types of training
  • In 2008, Computer Science department implemented an advanced pilot training program (training according to international standards) for computer science majors.
  • Department is responsible for training postgraduate (Masters, Doctors) for computer science majors.

Courses:
Data structures and algorithms.
Automata and formal languages​​.
Digital signal processing.
Discrete mathematics.
Computer graphics.
Operating systems.
Soft Computing
Artificial Intelligence.
Expert system.
Multimedia technologies.
Pattern Recognition.
Neural networks
Data compression.
Scientific Computing
Training Results
-
Many undergraduated students, 20 Masters and 1 Doctor per year
- Completed curriculums for undergraduate as well as postgraduate programs with ACM standards.

 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search