Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Introduction to Bộ môn Khoa học máy tính
 
Department information
 
About
Research
Staff
Publication
Thesis
Teaching
 
Toán rời rạc
Trí tuệ nhân tạo
Tính toán mềm – SoftComputing
Xử lý tín hiệu số - Digital Signals Processing
TOÁN RỜI RẠC
CHƯƠNG TRÌNH DỊCH
LÝ THUYẾT HỆ ĐIỀU HÀNH
CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (C)
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU IT
TIN HỌC 2( LỚP VIỆT - NGA)
ĐỒ ÁN MẠNG NƠRON
Công nghệ multimedia
Trí tuệ nhân tạo
Nén dữ liệu
Lý thuyết chương trình dịch
Lý thuyết nhận dạng
 
Department News
   
 
CÁC XUẤT BẢN
Sách, tài liệu tham khảo
1. Proceedings of 2017 21st Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems, Lam Thu Bui and Huynh Thi Thanh Binh and Van-Giang Nguyen and Akira Namatame and Yew Soon Ong and Trung Thanh Nguyen, 2017
2. Proceedings of the Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE2016), Minh Le Nguyen and Le Sy Vinh and Lam Thu Bui and Nguyen Van Giang and Yew Soon Ong and Keiji Hirata, 2016
Tạp chí, báo cáo hội nghị
1. Ngô Hữu Phúc, Vi Bảo Ngọc, Nguyễn Viết Học và Đoàn Văn Hòa{, Ứng dụng mô hình Skip-thought giải quyết bài toán tìm kiếm câu đồng nghĩa trong văn bản}{, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự}{, pp. 6}{, 10/04/2019} {[Liên kết]}.
2. Ngô Hữu Phúc, Vi Bảo Ngọc, Nguyễn Viết Học và Đoàn Văn Hòa{, Ứng dụng mô hình Skip-thought giải quyết bài toán tìm kiếm câu đồng nghĩa trong văn bản}{, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự}{, pp. }{, 4/2019} {[Liên kết]}.
3. Ngô Hữu Phúc, Vi Bảo Ngọc, Nguyễn Chí Công, Nguyễn Mạnh Trường và Nguyễn Văn Lai{, Phương pháp đánh giá độ tương tự ngữ nghĩa giữa các căn bản Tiếng Việt dựa trên mô hình Word2Vec}{, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự}{, pp. }{, 12/2018} {[Liên kết]}.
4. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Bing Xue, Peter Anderae and Lam Thu Bui{, Improving performance of classification on incomplete data using feature selection and clustering}{, Applied Soft Computing}{, pp. 848-861}{, 26/09/2018} {[Liên kết]}.
5. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae, Bing Xue and Lam Thu Bui{, An Effective and Efficient Approach to Classification with Incomplete Data}{, Knowledge-Based Systems}{, pp. 1-16}{, 01/08/2018} {[Liên kết]}.
6. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae, Bing Xue and Lam Thu Bui{, An Ensemble of Rule-based Classifiers for Incomplete Data}{, The Asia-Pacific Symposium on INTELLIGENT AND EVOLUTIONARY SYSTEMS, 2017}{, pp. }{, 15/11/2017} {[Liên kết]}.
7. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae and Bing Xue{, Multiple Imputation and Genetic Programming for Classification with Incomplete Data}{, The Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO2017)}{, pp. }{, 7/2017} {[Liên kết]}.
8. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae and Bing Xue{, Genetic Programming based Feature Construction for Classification with Incomplete Data}{, The Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO2017)}{, pp. }{, 7/2017} {[Liên kết]}.
9. Ha Chi Trung, Trung Thanh Nguyen, Lam Thu Bui and Ran Wang{, An Online Packing Heuristic for the Three-Dimensional Container Loading Problem in Dynamic Environments and the Physical Internet}{, EvoApplications}{, pp. 140-155}{, 4/2017} {[Liên kết]}.
10. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae and Bing Xue{, Bagging and Feature Selection for Classification with Incomplete Data}{, 18th European Conference on the Applications of Evolutionary and bio-inspired Computation }{, pp. }{, 2017} {[Liên kết]}.
11. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae and Bing Xue{, Improving performance for classification with incomplete data using wrapper-based feature selection}{, Evolutionary Intelligence (ISI Journal)}{, pp. 81-94}{, 2016} {[Liên kết]}.
12. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae, Bing Xue and Lam Thu Bui{, Multiple Imputation and Ensemble Learning for Classification with Incomplete Data}{, The 20th Asia-Pacific Symposium on Intelligent Evolutionary System (BEST PAPER AWARD)}{, pp. }{, 2016} {[Liên kết]}.
13. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang and Peter Andreae{, A Genetic Programming-Based Imputation Method for Classification with Missing Data}{, The 19th European Conference on Genetic Programming (EuroGP 2016)}{, pp. 149-163}{, 2016} {[Liên kết]}.
14. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae and Bing Xue{, A Wrapper Feature Selection Approach to Classification with Missing Data}{, The 19th European Conference on the Applications of Evolutionary Computation (EvoApplication 2016)}{, pp. 685-700}{, 2016} {[Liên kết]}.
15. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang and Peter Andreae{, Directly Evolving Classifiers for Missing Data using Genetic Programming}{, The 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016)}{, pp. }{, 2016} {[Liên kết]}.
16. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang, Peter Andreae and Bing Xue{, Directly Constructing Multiple Features for Classification with Missing Data using Genetic Programming with Interval Functions}{, The 2016 Genetic and Evolutionary Computation Conference  (GECCO 2016)}{, pp. 69-70}{, 2016} {[Liên kết]}.
17. C.T. Ha{, A new simulator for supporting learning, teaching automata and formal language theory}{, Journal IMSIT}{, pp. 48-51}{, 08/06/2015} {[Liên kết]}.
18. C.T. Ha{, Разработка симулятора для поддержки обучения, преподавания теории формальных языков и теории компиляции}{, Hội thảo Việt-Nga lần thứ I}{, pp. }{, 02/04/2015} {[Liên kết]}.
19. Cao Truong Tran, Mengjie Zhang and Peter Andreae{, Multiple Imputation for Missing Data Using Genetic Programming}{, The 2015 Genetic and Evolutionary Computation Conference  (GECCO 2015)}{, pp. 583-590}{, 2015} {[Liên kết]}.
20. Cao Truong Tran, Peter Andreae and Mengjie Zhang{, Impact of imputation of missing values on Genetic programming based multiple feature construction for classification}{, The 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2015)}{, pp. 2398-2405}{, 2015} {[Liên kết]}.
21. T.T.H. Nguyễn, Q.A. Nguyễn, K. L. Nguyễn, C.T. Ha, H.T. Nguyễn và N. V. Hồ{, Phương pháp tăng tốc cho hệ thống tóm tắt tin tức tiếng Việt trực tuyến dựa trên phân loại SVM có tích hợp công cụ gán nhãn từ loại VnTagger}{, Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông"}{, pp. 286-293}{, 30/10/2014} {[Liên kết]}.
22. Phan Thị Hải Hồng{, ứng dụng trích rút đặc trưng blob đa tỷ lệ để phát hiện dấu hiệu bất thường trên ảnh x-quang}{, }{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
23. Tran Duc Tang, Tran Cao Truong and Bui Thu Lam{, Collision avoidance for 5-axis machine based on multi-objective genetic algorithm}{, The second Vietnam conference on control and automation, ISBN 978-604-911-517-2}{, pp. }{, 2013} {[Liên kết]}.
24. {, Phát hiện chuyển động và bám mục tiêu di chuyển bằng kỹ thuật luồng quang học}{, phát triển để có thể bám theo các mục tiêu chuyển động nhanh, thậm chí có nhiễu, theo nhiều giải pháp khai thác đặc trưng và nhận dạng khác nhau. Trong bài viết này chúng tôi trình bày một cách tiếp cận để trích chọn đặc trưng hình dạng và phát hiện chuyển động của đối tượng từ một chuỗi hình ảnh sử dụng kỹ thuật luồng quang học. Nghiên cứu cũng mô tả hệ thống cho phép đeo bám mục tiêu tác chiến chuyển động theo thời gian thực trong các điều kiện địa hình hoặc trên biển khác nhau}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
25. Dương Tử Cường và Trần Cao Trưởng{, Sử dụng đặc trưng MFCC và mô hình lượng tử hóa vectơ trong bài toán xác thực người nói tiếng Việt không phụ thuộc vào từ khóa,}{, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật- Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 130, ISSN:1859-0209}{, pp. 33-42}{, 2009} {[Liên kết]}.
26. Dương Tử Cường, Trần Cao Trưởng{, Ứng dụng mạng nơron thiết kế bộ lọc số đệ qui}{, tuyển tập công trình hội nghị Khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ 3- Học viện Kỹ thuật Quân sự 2008; pp.74-81}{, pp. }{, } {[Liên kết]}.
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search