Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Introduction to Department of Information Systems
 
Department information
 
About
Research
Staff
Publication
Thesis
Teaching
   
Department News
   
 
ĐỀ TÀI, SÁNG CHẾ
Đề tài, dự án
1. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống đánh giá, quản lý rủi ro và hỗ trợ xử lý sự cố an toàn thông tin trong Chính phủ điện tử - KC.01.19/16-20
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Hóa
Các tác thành viên: Tống Minh Đức; Nguyễn Quang Uy
Thời gian:01/2019-12/2020
Trạng thái thực hiện:
2. Enhanced through-wall radar imaging using Bayesian compressive sensing framework and advanced statistical learning techniques - HA_02
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: V. H. Tang
Các tác thành viên: V. G. Nguyen; L. T. Ngo; M. U. Nguyen
Thời gian:08/2018-07/2020
Trạng thái thực hiện:
3. Wall clutter mitigation for through-wall radar imaging using low-rank representations - HA_01
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: V. H. Tang
Các tác thành viên:
Thời gian:11/2017-10/2018
Trạng thái thực hiện:
4. Nghiên cứu kiến trúc và công cụ nền tảng trong xây dựng các hệ thống thông tin tự động hóa chỉ huy phục vụ đào tạo - 16DH
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Giang
Các tác thành viên: Nguyễn Văn Giang; Hà Đại Dương; Đỗ Thị Mai Hường
Thời gian:08/2017-11/2017
Trạng thái thực hiện:
5. Một số phương pháp phân cụm dữ liệu sử dụng tập mờ loại hai và ứng dụng - 102.05-2016.09
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Ngo Thanh Long
Các tác thành viên: Ngo Thanh Long
Thời gian:04/2017-04/2019
Trạng thái thực hiện:
6. Xây dựng hệ thống quản lý Khoa học công nghệ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự - HVKTQS2
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Ngô Thành Long
Các tác thành viên: Nguyễn Mậu Uyên, Nguyễn Quốc Khánh, Trần Văn An
Thời gian:01/2017-11/2017
Trạng thái thực hiện:
7. Nghiên cứu kiến trúc và công cụ nền tảng trong xây dựng các hệ thống thông tin tự động hóa chỉ huy phục vụ đào tạo - DH2016
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Giang
Các tác thành viên: Hà Đại Dương; Đỗ Thị Mai Hường
Thời gian:11/2016-11/2017
Trạng thái thực hiện:
8. Thiết kể hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp quản lý khoa học công nghệ trong Học viện Kỹ thuật quân sự - DT201704
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Mậu Uyên
Các tác thành viên: Nguyễn Mậu Uyên; Nguyễn Quốc Khánh; Trần Văn An
Thời gian:10/2016-10/2017
Trạng thái thực hiện:
9. Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay - 1
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Hoa Tất Thắng
Các tác thành viên: Hoa Tất Thắng; Chu Thị Hường; Nguyễn Văn Quân; Nguyễn Văn Giang
Thời gian:08/2016-03/2017
Trạng thái thực hiện:
10. Nâng cao hiệu quả tìm kiếm thực thể có tên trên cơ sở phân tích ngữ nghĩa tiếng Việt kết hợp với sử dụng các nguồn tri thức - 16.0.B.018
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn An
Các tác thành viên:
Thời gian:08/2016-02/2017
Trạng thái thực hiện:
11. Đề xuất mô hình sinh mã độc vượt qua một số hệ thống anti-virus. - 16.0.B.015
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Tống Minh Đức
Các tác thành viên: Lưu Hồng Dũng; Đỗ Thị Mai Hường; Vũ Đình Phái
Thời gian:02/2016-02/2017
Trạng thái thực hiện: Đã nghiệm thu cấp Học viện. Đặt Xuất sắc
12. Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý hoạt động rà phá bom mìn tại Việt Nam - 123-2
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Lê Đình Sơn
Các tác thành viên:
Thời gian:01/2016-01/2018
Trạng thái thực hiện:
13. Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay - 15.1.A.01
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Hoa Tất Thắng
Các tác thành viên:
Thời gian:12/2015-12/2016
Trạng thái thực hiện:
14. Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay - 01/HĐ-15.1.A.01
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Hoa Tất Thắng
Các tác thành viên: Hoa Tất Thắng; Chu Thị Hường; Nguyễn Văn Quân; Nguyễn Văn Giang
Thời gian:11/2015-11/2016
Trạng thái thực hiện:
15. Nghiên cứu thuật toán và xây dựng phần mềm phân loại văn bản, tài liệu phục vụ công tác q.lý - 15.1.A.02
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Mậu Uyên
Các tác thành viên: Nguyễn Mậu Uyên; Trần Văn An; Đỗ Thị Mai Hường; Nguyễn Hoài Anh
Thời gian:11/2015-11/2016
Trạng thái thực hiện:
16. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý thi trắc nghiệm khách quan - 123
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hiếu Minh
Các tác thành viên: Tống Minh Đức; Nguyễn Văn Cường
Thời gian:09/2015-09/2016
Trạng thái thực hiện: Đã nghiệm thu cấp Ngành. Loại Xuất sắc
17. Nghiên cứu ứng dụng tính toán thông minh trong lĩnh vực tin sinh học - 15.0.B.05
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hoài Anh
Các tác thành viên: Nguyễn Hoài Anh,
Thời gian:01/2015-06/2015
Trạng thái thực hiện: Xuất sắc
18. Giảm thiểu lượng tia trong chụp cắt lớp CT sử dụng các phương pháp khôi phục thống kê -
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Giang
Các tác thành viên: Nguyễn Văn Giang
Thời gian:03/2014-03/2016
Trạng thái thực hiện: Các công trình đang thực hiện
19. Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác quản lý kết quả học tập của học viên, sinh viên tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. -
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Mai Hường
Các tác thành viên: Đỗ Thị Mai Hường
Thời gian:10/2013-01/2013
Trạng thái thực hiện: Các công trình đang thực hiện
20. Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ trao đổi dữ liệu tự động thông qua ontology -
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Mai Hường
Các tác thành viên: Đỗ Thị Mai Hường
Thời gian:10/2013-12/2012
Trạng thái thực hiện: Các công trình đang thực hiện
21. Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô phỏng huấn luyện - PB01
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Ngô Thành Long
Các tác thành viên: Ngô Thành Long
Thời gian:01/2012-12/2014
Trạng thái thực hiện:
22. Nghiên cứu chương trình sinh virus tự động - SVR2007
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Mậu Uyên
Các tác thành viên: Nguyễn Mậu Uyên; Tăng Văn Hạ
Thời gian:01/2007-01/2008
Trạng thái thực hiện: Đã kết thúc
 
Department of Information Security
Department of Software Engineering
Computer Lab
Department of Information Systems
Department of Network Technology
Department of Computer Science
Department of Mathematics
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search