Nối hai bảng dữ liệu

Trong việc lấy thống tin từ cơ sở dữ liệu việc kết nối nhiều bảng để có thể có thông tin đầy đủ cho một đối tượng là cần thiết, vì theo mô hình thiết kế dữ liệu các bảng danh mục sẽ được tách ra khỏi danh mục chính. Trong bảng đối tượng các mô tả sẽ chỉ còn trường mã mà không còn có thông tin hiển thị tiêu đề.

Ví dụ đối tượng là sách thì có các thông tin sau:

STT Thuộc tính Mô tả
1 Mã sách Mã quản lý
2 Mã hiển thị Mã dùng để tham chiếu, ví dụ trong cơ sở dữ liệu bán sách thì đây là mã vạch để lựa chọn khi bán
3 Tên sách Tên của đầu sách
4 Tên nhà xuất bản

Tên của các nhà xuất bản

Trong trường hợp thiết kế dữ liệu thì nhà xuất bản nếu trong giới hạn (số lượng là xác định) thì sẽ được tách thành một bảng riêng biệt. Như thế đối tượng sách sẽ được tách thành 2 bảng riêng biệt là bảng sach và bảng nhaxuatban. Ví dụ như ở dưới: