Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
       
 
Các môn học của bậc học Đại học/Cao đẳng 
 
Mã môn Tên môn
STTTênTín chỉSố tiếtĐề cươngĐề cương BGBài giảng
1 A12500151LẬP TRÌNH CƠ BẢN360 link link
2 A12321151_CƠ SỞ DỮ LIỆU475 link link link
3 A12322151__AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN360 link link
4 MA01 HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH345 link link
5 C12101151GIẢI TÍCH575 link link link
6 MA03GIẢI TÍCH 2345
7 MA04XÁC SUẤT THỐNG KÊ345
8 MA05Toán chuyên đề230
9 TN01Lập trình cơ bản345
10 FU01Toán rời rạc345
11 FU02Đạo đức nghề nghiệp230
12 FU03Phương pháp nghiên cứu IT230
13 FU04Ngôn ngữ lập trình 1230
14 FU05Ngôn ngữ lập trình 2230
15 CO01Lí thuyết hệ điều hành345
16 CO02Cấu trúc máy tính230
17 CO03Kĩ thuật lập trình345
18 CO04Công nghệ lập trình tích hợp345
19 CO05NHẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT345
20 CO06Mạng máy tính345
21 CO07Công nghệ phần mềm345
22 CO08Cơ sở dữ liệu360
23 CO10Xây dựng,quản trị và bảo trì hệ thống230
24 CO11Lập trình hướng đối tượng345
25 CO12Công nghệ WEB230
26 CO13Tương tác người máy230
27 DT01Thực tập kĩ thuật lập trình230
28 DT02Thực tập cơ sở dữ liệu230
29 DT03Thực tập nhóm CNTT230
30 DT04Thực tập CNTT360
31 DT05Thực tập công nghiệp390
32 DT06Đồ án TN phần 1230
33 DT07Đồ án TN phần 23150
34 DK01Quản lí dự án phần mềm345
35 DK02Trí tuệ nhân tạo345
36 DK03Thị giác máy tính345
37 DK04Các phương pháp tính toán số345
38 DK05Kĩ thuật liên mạng345
39 KD01Các hệ tri thức - Knowledge based systems 345
40 KD02Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Natural language processing 345
41 KD03Khai phá dữ liệu - Data mining345
42 KD04Nhận dạng mẫu - Pattern Recognition 345
43 A12357151_PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG360
44 KD06Công nghệ Client/Server 345
45 KD07Công nghệ XML và WEB ngữ nghĩa345
46 KD08Cơ sở dữ liệu nâng cao 345
47 KD09Các hệ thống thông tin địa lý - GIS 345
48 SE01Phân tích và mô hình hóa phần mềm - Software Modeling and Analysis345
49 SE02Phân tích và thiết kế hệ thống - System analysis and design345
50 SE03Lập trình nâng cao - Advanced programming 345
51 SE04Thiết kế và xây dựng phần mềm - Software Design and Implementation345
52 SE05Công nghệ tác tử và phát triển phần mềm - Agent Technology and software development 345
53 SE06Đánh giá chất lượng phần mềm - Software Quality and Evaluation345
54 SE07Thiết giao diện người sử dụng - User Interface Software Design (from HCI)345
55 SE08Hệ hỗ trợ quyết định - Decision support systems390
56 SE09Lập trình Nhúng - Embedded systems programming 345
57 HC01Đồ họa máy tính - Computer Graphics345
58 HC02Lập trình Trò chơi và mô phỏng - Computer Game/Simulation Programming 345
59 HC03Tin sinh học – Bioinformatics345
60 HC04Công nghệ đa phương tiện – Multimedia Technologies 345
61 HC07Xử lý tín hiệu số - Digital Signals Processing345
62 12367151XỬ LÝ ẢNH360
63 HC09Kỹ thuật điều khiển robots345
64 HC10Quản trị các hệ thống thông tin – Information Systems Management345
65 HC11Lập trình Nhúng – Embbeded Systems Programming345
66 NE01Thiết kế mạng – Network Design345
67 NE02Quản trị mạng – Network management345
68 NEO3Mạng không dây và sensor - Wireless Mesh and Sensor Networks345
69 NE04Network Security – An ninh mạng345
70 NE05Truyền thông đa phương tiện - Multimedia Communications 345
71 NE06Truyền số liệu Data Communications345
72 NE07Mã hóa - Cryptography345
73 NE08Lý thuyết thông tin - Information Theory345
74 NE09Thương mại điện tử - Ecommerce345
75 NE10Các hệ thống phân tán – Distributed Systems345
76 SC01Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Natural language processing3 
77 SC02Lý thuyết đồ thị- Graph Theory345
78 SC03Tính toán song song - Parallel Computing390
79 SC04Lý thuyết tối ưu - Introduction to Optimization ( SC)345
80 SC05Chương trình dịch – Compilers 345
81 SC06Tính toán mềm – SoftComputing345
82 SC07Mạng Nơron - Neural networks345
83 SC08Nhận dạng mẫu - Pattern Recognition 3 
84 SC09Xử lý tín hiệu số - Digital Signals Processing3 
85 HCITƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY230
86 QLDACNTTQUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT345
87 PTTKHTTTTCPHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO TÍN CHỈ345 link
88 A12263151LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ360 link link
89 A12221151TOÁN RỜI RẠC360 link link
90 A12456151KỸ THUẬT LIÊN MẠNG360 link link
91 A12421151MẠNG MÁY TÍNH360 link link link
92 A12562151CÔNG NGHỆ TÁC TỬ VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM 360 link link
93 A12461151AN NINH MẠNG360 link
94 A12467151CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN360 link
95 A12257151CÁC HỆ TRI THỨC360 link link
96 A12161151PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỐ360 link link
97 A12558151CÔNG NGHỆ CLIENT/SERVER360 link link
98 A12523151CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM345 link link link
99 A12264151CHƯƠNG TRÌNH DỊCH360 link link
100 A12323151CÔNG NGHỆ WEB245 link link
101 A12321151CƠ SỞ DỮ LIỆU460 link
102 A12359151CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO360 link link
103 A12100151HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH360 link link
104 A12322151ĐẢM BẢO VÀ AN TOÀN THÔNG TIN345 link link
105 A12563151ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM360 link link
106 A12570151ĐỒ ÁN PHẦN I260 link
107 A12362151ĐỒ HỌA MÁY TÍNH360 link link
108 A12222151ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP230 link link
109 A12360151HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ - GIS360 link link
110 A12101151GIẢI TÍCH I460 link link
111 A1210215GIẢI TÍCH II475 link link link
112 A12224151LÝ THUYẾT HỆ ĐIỀU HÀNH345 link link link
113 A12565151HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH360 link link link
114 A12423151CÔNG NGHỆ LẬP TRÌNH TÍCH HỢP360 link link
115 A12557151KHAI PHÁ DỮ LIỆU360 link link
116 A12525151_KỸ THUẬT LẬP TRÌNH360 link link
117 A12522151LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG360 link link
118 A12364151LẬP TRÌNH TRÒ CHƠI VÀ MÔ PHỎNG360 link link
119 A12500151_LẬP TRÌNH CƠ BẢN360 link
120 A12560151LẬP TRÌNH NÂNG CAO(.NET)360 link link
121 A12560151JLẬP TRÌNH NÂNG CAO (JAVA)360 link link link
122 A12370151LẬP TRÌNH NHÚNG360 link link
123 A1213115LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ 360 link link
124 A12259151NHẬN DẠNG MẪU360 link link
125 A12457151LÝ THUYẾT THÔNG TIN360 link link
126 A12162151LÝ THUYẾT TỐI ƯU360 link link
127 A12464151MÃ HÓA360 link link
128 A12256151_MẠNG NEURON345 link link
129 A12260151CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN360 link
130 A12524151CNGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (C)245 link link
131 A12524151NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (LẬP TRÌNH JAVA)245 link link
132 A12524151MLNGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1 (MATLAB)245 link link
133 A12525151__NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 (.NET)245 link link
134 A12525151C++NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH II (C++)245 link
135 A12525151BNGÔN NGỮ LẬP TRÌNH II (VISUAL BASIC.NET)245 link link
136 A12262151 XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN360 link link
137 A12225151PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT360 link link
138 A12521151PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU IT230 link link
139 A12559151PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA PHẦN MỀM360 link link
140 A12357151PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG360 link link
141 A12369151QUẢN TRỊ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN360 link link
142 A12459151QUẢN TRỊ MẠNG360 link link
143 A12368151KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN ROBOT360 link link
144 A12358151CÔNG NGHỆ XML VÀ WEB NGỮ NGHĨA360 link link link
145 A12556151QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM360 link link
146 A12463151TRUYỀN DỮ LIỆU360 link link link
147 A12564151THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG360 link link link
148 A12356151THỊ GIÁC MÁY360 link link
149 A12371151THỰC TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU345 link link
150 A12265151TÍNH TOÁN MỀM360 link link
151 A12566151TÍNH TOÁN SONG SONG360 link link
152 A12365151TIN SINH HỌC360 link link
153 A12458151THIẾT KẾ MẠNG360 link link
154 A12561151THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM360 link link
155 A12466151THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 360 link link
156 A12160151TOÁN CHUYÊN ĐỀ245 link
157 A12256151TRÍ TUỆ NHÂN TẠO360 link link
158 A12462151TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN360 link link
159 A12269151THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP460 link
160 A12468151THỰC TẬP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN345 link
161 A12567151THỰC TẬP KỸ THUẬT LẬP TRÌNH360 link
162 A12568151CTHỰC TẬP NHÓM CNTT345 link
163 A12324151TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY230 link
164 A12460151MẠNG KHÔNG DÂY360 link link
165 A12422151XÂY DỰNG, QUẢN TRỊ VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG230 link
166 A12367151__XỬ LÝ ẢNH360 link
167 A12261151XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ360 link link
168 A1232115NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ360 link
169 A1247015AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN MẠNG MÁY TÍNH360
170 CDJAVANCCHUYÊN ĐỀ JAVA NÂNG CAO360 link link
171 LTJAVALẬP TRÌNH JAVA245 link link
172 A12525151LẬP TRÌNH DOTNET345 link link
173 NTH1VNTIN HỌC 1 (LỚP VIỆT NGA)460 link link
174 NTH2VNTIN HỌC 2( LỚP VIỆT - NGA)345
175 N12560151LẬP TRÌNH NÂNG CAO (LỚP VIỆT - NGA)460 link
176 CDLTVBASICLẬP TRÌNH VISUAL BASIC345 link
177 LTWINFORMNHẬP MÔN LẬP TRÌNH WINDOWS FORMS+BTL345 link link
178 GT1VNGIẢI TÍCH 1 - VIỆT NGA475 link link
179 HGTVNHÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - VIỆT NGA475 link link
180 DahhtrqdĐỒ ÁN HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH140
181 DamnrĐỒ ÁN MẠNG NƠRON130
182 danmxlaĐỒ ÁN NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH115
183 ptpmhdtPHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG + BTL230
184 03DLTHIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU360 link link
185 TTNT2TRÍ TUỆ NHÂN TẠO245 link
186 LTWEBLẬP TRÌNH WEB245 link link
187 NMHTMLNHẬP MÔN HTML VÀ THIẾT KẾ WEB345 link link
188 A12367151XỬ LÝ ẢNH360 link link
189 A12467151__CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN245 link link
190 A1222515KỸ THUẬT ĐỒ HỌA245 link
191 NNXMLNGÔN NGỮ XML345 link
192 1213015HÀM BIẾN SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI245 link link
193 N1213015TOÁN CHUYÊN ĐỀ - VIỆT NGA245 link link
194 7312344THỰC TẬP THIẾT BỊ MẠNG MÁY TÍNH345
195 daxlahddĐỒ ÁN XỬ LÝ ẢNH151
196 A1212115LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ360 link link
197 A1212615TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÀM PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI 245 link link
198 A1212415TỐI ƯU HÓA360 link
199 TCLVNToán chọn lọc (VN)360 link link
200 A12560151ADLập trình nâng cao (Android)460 link link
201 PTTKHDTPhân tích thiết kế hướng đối tượng360 link link link
202 1222115CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT360 link link
203 03BJDịch vụ mạng345 link
204 12378151An ninh các hệ thống không dây360
205 12377151Cơ bản về điện toán đám mây360
206 12521151Công nghệ phần mềm345 link link
207 77BVLập trình nâng cao (Java)360 link link
208 12565151Hệ hỗ trợ quyết định360 link link
209 PTPMDDPhát triển phần mềm di động360 link
210 CNLTTHCông nghệ lập trình tích hợp360 link
211 LTAndroidLập trình nâng cao (Android)360 link link
212 12370151Lập trình nhúng360 link
213 12222151Đạo đức Nghề nghiệp230 link link
214 12566151TÍNH TOÁN SONG SONG360 link
215 77CECông nghệ tác tử và phát triển phần mềm245 link link
216 KPDLKhai phá dữ liệu360 link
217 UIDThiết kế giao diện người sử dụng360 link link
218 QLATTTQuản lý an toàn thông tin360
219 12572151Hệ điều hành trong hệ thống nhúng360 link link link
220 LTCB-DS-2016Lập trình cơ bản360 link
 
Focus
 
📣 [𝐇𝐚𝐧𝐨𝐢 - 𝐋𝐆 𝐕𝐒 𝐃𝐂𝐕] 📣 PHỎNG VẤN TRƯỚC TẾT – ONBOARD SAU TẾT CÙNG VÔ VÀN JOB HẤP DẪN TẠI LG VS DCV
Khoa Công Nghệ Thông Tin Tổ Chức Seminar Học Thuật Định Kỳ Bằng Hình Thức Trực Tuyến
Liên Quân CNTT-HLKT-D1 Xuất Quân Robot Từng Bước Chiếm Lĩnh Đỉnh Cao
Hội thảo quốc tế về nghiên cứu, đổi mới và tầm nhìn cho tương lai về công nghệ tính toán và truyền thông
[TUYỂN DỤNG VNDIRECT] THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH GENDEV DÀNH CHO ỨNG VIÊN KHỐI CÔNG NGHỆ
Le Quy Don Technical University hosts the 15th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies
Khoa Công Nghệ Thông tin Tổ chức Vòng Chung khảo Cuộc thi Sáng tạo Phần mềm cấp Học viện – Softcon 2021
Khoa CNTT Toạ Đàm Với NVIDIA Bàn Hợp Tác Trong Đào Tạo Trí Tuệ Nhân Tạo
📣 [𝐇𝐚𝐧𝐨𝐢 - 𝐋𝐆 𝐕𝐒 𝐃𝐂𝐕] 𝐂Ơ 𝐇Ộ𝐈 𝐋Ạ𝐈 𝐌Ở 𝐂𝐇𝐎 "𝐅𝐑𝐄𝐒𝐇𝐄𝐑 𝐂/𝐂++ 𝐒𝐎𝐅𝐓𝐖𝐀𝐑𝐄 𝐄𝐍𝐆𝐈𝐍𝐄𝐄𝐑"📣
LG VS DCV - Tuyển dụng - Fresher C++ & Fresher Java Software Engineer tại Đà Nẵng
Danh sách thi cấp chứng chỉ tin ngày 17/4/2021
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÁT ĐỘNG CUỘC THI LẬP TRÌNH PHẦN MỀM CẤP HỌC VIỆN SOFTCON 2021
THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI LẬP TRÌNH PHẦN MỀM - SOFTCON 2021
Kế Hoạch Thi Cấp Chứng Chỉ Tin Quý II
Học viện kỹ thuật quân sự triển khai khóa đào tạo ngắn hạn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc đề án 844
Nghiên cứu sinh Trung tá Phan Thị Hương bảo vệ LATS cấp Học viện
LG VS DCV tuyển dụng Test Engineer – Fresher & Junior & Senior
Danh sách thi cấp chứng chỉ tin nâng cao ngày 25/01/2021
Khoa Công Nghệ Thông Tin Có Thêm Một Cán Bộ Đạt Chuẩn Phó Giáo Sư Năm 2020.
Hướng dẫn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ tin năm 2021
 
Departments
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Toán
Trung tâm Máy tính
 
 
 
Department of Information Security
Department of Software Engineering
Computer Lab
Department of Information Systems
Department of Network Technology
Department of Computer Science
Department of Mathematics
        
        
        
        
        
Go top
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Google Search