Go to Admin Page
Welcome to website of Falcuty of Infomation Technology - Le Quy Don Technical University
   |   
 
Tạ Ngọc Ánh
 
 
 
 
TẤT CẢ CÁC MÔN
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ĐỀ TÀI, SÁNG CHẾ
Đề tài, dự án
1. Một số mô hình toán học trong mô phỏng trận đánh - 17.ĐH.03
Cấp: Trường
Chủ nhiệm đề tài: Hy Đức Mạnh
Các tác thành viên: Nguyễn Hồng Nam; Tạ Ngọc Ánh; Bùi Văn Định; Nguyễn Quốc Khánh
Thời gian:08/2018-01/2019
Trạng thái thực hiện: Xếp loại suất xắc
2. Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên - 101.01.48.09
Cấp: Nhà nước
Chủ nhiệm đề tài: Đặng Hùng Thắng
Các tác thành viên: Tạ Ngọc Ánh, Phạm Thế Anh
Thời gian:03/2009-03/2012
Trạng thái thực hiện:
3. Giải tích hàm ngẫu nhiên và ứng dụng - 1 010 06
Cấp: Nhà nước
Chủ nhiệm đề tài: Đặng Hùng Thắng
Các tác thành viên: Tạ Ngọc Ánh, Phạm Thế Anh
Thời gian:08/2006-08/2008
Trạng thái thực hiện:
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
FALCUTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Le Quy Don Technical University
Address: 236 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search