Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ

- Mô tả nội dung môn học:

Các định nghĩa xác suất, các phép toán về biến cố và xác suất, xác suất điều kiện, đặc biệt là công thức xác suất toàn phần và công thức Bayess, sự độc lập và dãy các phép thử độc lập được đưa vào chương I. Chương II bao gồm biến ngẫu nhiên và hàm phân bố, các đặc trương số của biến ngẫu nhiên cũng như một số phân bố quan trọng. achuwng III dành cho véc tơn ngẫu nhiên bao gồm phân bố xác suất 2 chiều, phân bố điều kiện, cac số đặc trưng, hàm của các biến ngẫu nhiên và sự hội tụ của dãy các biên sngaaux nhiên. Sinh viên cũng được trang bị kiến thức về lý thuyết lấy mẫu, các ước lượng tham số tối ưu, ước lượng khoảng, bài toán kiểm định giả thuyết tổng quát, từ 1 mấu, từ 2 mấu, cũng như kiểm định phi tham số ở phần thống kê trong 2 chương IV và V. Chương VI dành cho một số kiến thức về tương quan và hồi quy.  

Mã lớp môn học: Xac suat thong ke

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
Xac suat thong ke Tạ Ngọc Ánh 12/08/2013 31/12/2013 Khu A Viết 01/01/2014
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Bai tap mon Xac suat Thong ke (1) link
2 Bai tap mon Xac suat Thong ke (2) link
3 Bài tập ôn tập môn học

Sinh viên làm và nộp lại cho giáo viên, đây là một trong các cơ sở đánh giá mức độ chuyên cần của sinh viên.

link