Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: GIẢI TÍCH I

- Mô tả nội dung môn học:

Hệ tiên đề số thực (có tiên đề về cận trên) được giới thiệu. Chương I còn giới thiệu về giới hạn của dãy số, hàm số, sự liên tục của hàm số. Chương II có các khái niệm về đạo hàm, về vi phân cấp I và cấp cao, các định lý về giá trị trung bình, công thức Taylor, các ứng dụng của phép tính tích phân đặc biệt là khảo sát đường cong dạng tham số, dạng tọa độ cực. Phép tính tích phân được giới thiệu trong chương III, bao gồm cả ứng dụng của nó cũng như tích phân suy rộng. 21 tiết dành cho chuỗi gồm chuỗi số, chuỗi số dương, hay có dấu tùy ý. Chuỗi hàm số, chuỗi lũy thừa cũng như chuỗi Fourier được quan tâm dúng mức. 

Mã lớp môn học: Gi?i tich I

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
Gi?i tich I Tạ Ngọc Ánh 29/09/2014 01/01/2015 Xuân Phương Viết 02/01/2015 Xuân Phương
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Bài giảng chi tiết môn Giải tích I link
2 Bài tập môn Giải tích I (2014-2015)

Sinh viên làm bài tập ở nhà. Đến giờ bài tập tham gia làm bài và chữa bài trên lớp. Tất cả sinh viên đều phải làm bài tập ôn tập, đóng thành quyển nộp lại cho giáo viên bản viết tay và giữ lại bản phôtô (nếu có) để ôn tập. Kết quả làm bài tập (ở nhà, trên lớp và bài tập ôn tập) là một trong các căn cứ đánh giá mức độ chuyên cần của sinh viên và là cơ sở để giáo viên cho điểm thành phần môn học của sinh viên.

link
3 Nội dung lý thuyết môn Giải tích I

Đây là những vấn đề cơ bản sinh viên cần nắm được. Trong quá trình học bài, sinh viên trả lời các câu hỏi lý thuyết và làm các bài tập minh họa lý thuyết tương ứng. Bài làm được đóng thành quyển thì càng tốt, vì sẽ thuận tiện khi ôn tập.

link