Thông tin chi tiết lớp môn học

Tên học phần: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ

- Mô tả nội dung môn học:

Mã lớp môn học: 12103151 19

Code Giảng viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hội trường Hình thức thi Ngày thi Địa điểm Danh sách thi Điểm Ngôn ngữ giảng dạy
12103151 19 Tạ Ngọc Ánh 17/08/2016 29/11/2016 H9 9603 Viết 01/01/1753
- Đề cương môn học: link
- Đề cương bài giảng: link
- Bài giảng chi tiết cho môn học: Chưa có

Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Bài tập ôn tập

 Sinh viên làm dần ở nhà, nộp cho giáo viên bản viết tay vào cuối học kỳ. Kết quả làm bài là một cơ sở để đánh giá mức độ chuyên cần và thường xuyên học tập của sinh viên.

link
2 Bài tập môn Lý thuyết xác suất và thống kê

 Sinh viên làm các bài tập, giờ bài tập giáo viên chữa các bài tập trong danh sách này. Sinh viên cần chăm chỉ, chủ động làm bài.

link